بیوگرافی معاونت امور محصلان

اسم: عیدمحمد

تخلص: محمدی

نام پدر: سیدمحمد

سال تولد: 1368

رتبه علمی: پوهنمل

سکونت اصلی: پروان

سکونت فعلی: کابل

شماره تماس: 0773020110    0788875535

ایمیل آدرس: Eidmohammad_m@yahoo.com

تجارب کاری:

 • 1387 الی 1390 بحیث کارمند در مربوطات ریاست معارف شهر کابل
 • 1390 الی 1392 مدیر استخدام پوهنتون کابل
 • 1392 الی 1398 به صفت آمر نشرات پوهنتون کابل
 • 1398 استاد در دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنتون بامیان
 • میزان ۱۴۰۱ الی اکنون معاون امور محصلان پوهنتون بامیان

آثار و مقالات علمی

 • بررسی اثربخشی ارتباطات درون سازمانی بر تسریع فعالیت‏های مدیریتی در پوهنتون کابل سال 1397
 • بررسی عوامل اُفت تحصیلی دانشجویان بامیان و پیامدهای آن( سال1398)
 • اهمیت تربیت اخلاقی در آموزش و تدوین برنامة درسی سال (1398)
 • بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد شغلی  استادان پوهنتون بامیان(سال1399)
 • برنامه‏ریزی و اهمیت آن در مدیریت سازمان(سال 1400)
 • بررسی میزان رضایت محصلان از شیوه‏های ارزیابی اساتید در پوهنتون بامیان(سال1401)
 • نقش و اهمیت اخلاق مدیریتی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمان‏ها
 •  Dilemma or changeover: Drawing on departure to outcome-based education in Afghanistan
 •  Evaluation of the Effectiveness of the Performance Management System in the Ministry of Higher Education
 • Reviewing the time (Waqt) and its management in the light of tradition
 • Organization Behavior for Translating.