تاریخچه پوهنتون بامیان

پوهنتون بامیان در مرحلۀ نخست، در سال 1375هـ در زمان زعامت پروفسور صبغت الله مجددی تأسیس گردید که با داشتن سی تن از اعضای کادر علمی در محوریت چهار پوهنحی زراعت، طب، ساینس و پوهنحی زبان و ادبیات فعالیت اکادمیک و علمی خویش را آغاز نمود و محصلان آن در سسمستر ششم قرار داشتند، با تحولاتی که در کشور رخ داد، این پوهنتون تعطیل شد.
پوهنتون بامیان، در مرحلۀ دوم، در ماه میزان سال 1382 هـ بر اساس فرمان حامد کرزی رئیس‌جمهور وقتِ، دولت جمهوری اسلامی افغانستان دوباره به فعالیت آغاز کرد و در سال 1383 با جذب محصلان از طریق امتحان کانکور در محوریت دو پوهنحی زراعت و پوهنحی تعلیم و تربیه در همان موقعیت قبلی بازسازی‌شده، وارد فعالیت‌های علمی و اکادمیک گردید.
 پوهنتون بامیان در حال حاضر، دارای پوهنحی¬های هفت‌گانه‌ای چون: تعلیم و تربیه، زراعت، زمین‌شناسی، علوم اجتماعی، علوم طبیعی، اقتصاد و پوهنحی شرعیات می‌باشد و در دو محوطه (کمپس) کهنه و جدید بر فعالیت‌های علمی متمرکز است. کمپس کهنه آن در قسمت شمال غربی تندیس‌های بودا و جنوب غربی بازار بامیان موقعیت دارد. در این کمپس پوهنحی¬های تعلیم و تربیه و شرعیات و کتابخانۀ عمومی پوهنتون بامیان فعالیت دارند.
کمپس جدید این پوهنتون در ساحۀ درۀ خشکک، در شرق تعمیر ولایت و ادارات دولتی بامیان و در قسمت جنوب غربی شهر غلغله  قرار دارد. در این کمپس ریاست پوهنتون، معاونت‌ها و بخش‌های اداری و همچنین، پوهنحی¬های زراعت، اقتصاد، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و زمین‌شناسی و مرکز IT موقعیت دارد.
پوهنتون بامیان در حال حاضر دارای (۳۴) دیپارتمنت،  (۵۶۹۸)   تن محصل،  (۲۲۶)  تن استاد و (۱۳۱)تن کارمند اداری  و کارکن خدماتی می‌باشد.
این پوهنتون مرحلۀ اول و دوم پروسه ملی تضمین کیفیت و اعتبار دهی را موفقانه سپری نموده است و به زودترین فرصت کاندیدای دور سوم پروسه ملی تضمین کیفیت و اعتباردهی خواهد بود.