معرفی پوهنځی زراعت

معرفی پوهنځی زراعت

 پوهنځی زراعت در سال ۱۳۸۳ هجری شمسی از طرف وزارت تحصیلات عالی منظور گردیده و درچوکات پوهنتون بامیان با دیپارتمنت‌های اگرانومی ، باغداری و علوم حیوانی به فعالیت آغاز نمود. در سال 1384 دیپارتمنت زمین شناسی درچوکات این پوهنځی  افزوده شده و به فعالیت آغاز نموده است. وبه تعقیب آن دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی در سال 1390 ،  دیپارتمنت خاکشناسی و آبیاری در سال 1391، جنگلات ومنابع طبیعی در سال 1392 ودیپارتمنت پاراکلینیک در سال 1394 درچوکات این پوهنځی  منظور وبه فعالیت آغاز نموده اند. همچنان درسال 1389 دیپارتمنت جیولوجی (زمین شناسی)  ازبدنه پوهنځی  زراعت جدا گردیده وهمراه با دیپارتمنت جغرافیه به پوهنځی  زمین شناسی توسعه یافتند. تعداد استادان پوهنځی  زراعت به 36 تن می رسد که از آن جمله 10  تن با درجه تحصیل لیسانس، 21 تن با درجه تحصیل ماستر و 5 تن با درجه تحصیل دکترا می باشند.

پوهنځی  زراعت با داشتن 7  دیپارتمنت به هدف تربیه نیروی انسانی متخصص که ضرورت مبرم جامعه و بازار کارکشوراست ایجاد گردیده این پوهنځی  همه ساله در حدود 300 تن نیروی متخصص را به جامعه افغانستان تقدیم می نماید. پوهنځی  زراعت از زمان تأسیس تا حال با پوهنتون های متعبر داخلی مانند ، پوهنتون ملی زراعتی قندهار، پوهنتون کابل، پوهنتون  ننگرهار،  بلخ و پوهنتون های خارجی مانند، پوهنتون زراعتی توکیو، پوهنتون تهران،  پوهنتون آسیای مرکزی، انستیتوت تکنالوژی تایلند، چندین پوهنتون در جاپان، هند، مالزیا، چین، امریکا وترکیه ارتباط علمی- تحقیقی در قالب بورسیه های تحصیلی برای استادان وتحقیقات علمی مشترک وسایر ارتباطات علمی داشته اند. پوهنځی  زراعت تلاش دارد تا روابط هر چه بیشتر علمی خویش را با نهاد های اکادمیک داخلی و بین المللی جهت تبادل افکار  وتجارب علمی برقرار نماید. آموزش درین پوهنځی  به دو شکل نظری و عملی پیش برده می شود که دروس و کارهای عملی و تطبیقات دیپارتمنت های هفتگانه زراعت در لابراتوار و در ساحات تحقیقی مانند فارم زراعتی، گلخانه و یا مزارع  مطالعات موردی وسایت های تحقیقاتی ادارات همکارصورت می گیرد. محصلان فارغ التحصیل پوهنځی  زراعت در سکتورهای مختلف مانند وزارت زراعت،آبیاری ومالداری، وزارت انرژی و آب، وزارت تحصیلات عالی، وزارت انکشاف دهات، وزارت فواید عامه، وزارت شهرسازی واراضی ، وزارت اقتصاد، وزارت تجارت، شهرداری ها، انستیتوت های زراعت وتعلیمات تخنیکی مسلکی، موسسات زراعتی داخلی وخارجی، اداره ملی حوادث، اداره ملی محیط زیست شرکت های زراعتی، فارم های زراعتی، فابریکات زراعتی، صنایع زراعتی و سایر نهادهای زراعتی وظیفه اجرا می کنند و مصروف خدمت به جامعه و وطن خود می‌باشند .این پوهنځی  تا حال بیش از پانزده دوره فارغ التحصیل داشته  وحدود 4000 تن فارغان مسلکی به جامعه تقدیم نموده است. پوهنځی زراعت به عنوان یکی از مراکز آموزشی عالی برای سهم گیری درجهت انکشاف منابع انسانی و تحقیق برای رفاه، توسعه و همزیستی متوازن طبیعت و بشر تلاش می نماید. پوهنځی  زراعت از طریق تربیه نیروی بشری مسلکی درجهت رفع نیازهای اولیه اقتصادی وبه خصوص تولیدغذا مطابق اصول علمی-تحقیقی نقش خیلی حیاتی واساسی را بازی می نماید.

دیدگاه

تثبیت و ارتقای اعتبارعلمی پوهنځی  زراعت به عنوان یک مرکزعلمی-تحقیقی معتبر و شناخته شده  با معیارات ملی وبین المللی.

ماموریت:

فراهم نمودن فضای مناسب تحصیلی و تحقیقی، ارتقای ظرفیت استادان، کسب مهارت های مسلکی  محصلان و تقدیم افراد متخصص وبا دانش مطابق نیاز بازار کار و سکتور زراعت و مالداری به جامعه وتحقق اهداف تحصیلات عالی کشور میباشد.

معرفی دیپارتمنت اگرانومی

 

دیپارتمنت اگرانومی درسال ۱۳۸۳ درچوکات پوهنځی  زراعت پوهنتون بامیان آغاز به فعالیت نموده است. اولین دورفارغان این دیپارتمنت درسال۱۳۸۶ تقدیم جامعه گردید و طی شانزده سال اخیر بالغ به 500 نفر ازین دیپارتمنت فارغ التحصیل گردیده است که 20 درصد ازین رقم از قشر اناث می باشد. فارغان این رشته درموسسات دولتی وغیر دولتی توظیف شده اند. قابل ذکراست که تعدادی ازین فارغان دررقابت های علمی ومسلکی شایستگی های خوبی ازخود نشان داده درپوهنتون ها وانستیتوت های مسلکی به حیث کادرعلمی مصدر خدمت گردیده اند. فعلاً نزدیک به دوصد نفر محصل که از آن جمله 90 نفر از قشر اناث اند در این دیپارتمنت مصروف تحصیل می باشند.

ماموریت:    دیپارتمنت اگرانومی از طریق انکشاف و انتشار دانش تولید نباتات با توجه به امنیت غذایی، چالشهای آینده و رعایت حفاظت محیط زیست، نقش خود را در جامعه ایفا می کند. این نهاد با ارایه آموزش در سطح لیسانس، شرکای خود را در بخشهای دولتی و خصوصی فعالانه سهیم می سازد و با در نظر داشت معیارهای ملی و بین المللی در آموزش و تحقیق کمک می کند.

دیدگاه : دیپارتمنت اگرانومی می خواهد رهبران آینده در این عرصه را با درک چالشها و نیازهای قرن 21، مطابق به معیار های جهانی تقدیم جامعه نماید.  این نهاد در انکشاف وگسترش دانش تولید نباتات و تنظیم مزرعه، متعهد به توسعه پایدار،  سلامت اکوسیستم و ارتقای کیفیت زندگی می باشد.

اهداف آموزشی رشته

 1. ارایه دانش تخنيکی ستندرد و با کفيت در بخش های مختلف اگرانومی برای محصلين جهت سهمگيری مؤثر ایشان در جامعه.
 2. پيشکش نمودن دانش مسلکی در ارتباط به معرفی توليد ورایتی های جدید و انکشاف آن در مزارع.
 3. کسب دانش مسلکی و مهارت های لازم جهت معرفی روش های ذخيره، پروسس و تنظيم مواد خام برای کارخانه های صنعتی
 4. یادگیری سيستم های زراعت پایدار جهت مبارزه با گرسنگی و بهبود بخشيدن مصوونيت غذایی.
 5. پيشبرد موفقانه وظایف و مسووليت های مسلکی در ادارات دولتی و غير دولتی با استفاده از انجام تحقيقات معتبر علمی و دانش تخصصی.
 6. پاسخگویی از طریق ارایه برنامه های تحصيلی و خدمات با کيفيت برای انکشاف زراعت افغانستان.
 7. معرفی تکنالوژی های عصری زراعتی جهت تبدیل نمودن زراعت عنعنوی به زراعت عصری.

نتایج متوقعه

با تدویر برنامه لیسانس در دیپارتمنت اگرانومی توقع برده ميشود:

 1. تربيه کادرهای مسلکی و آگاه در بخش های مختلف رشته اگرانومی.
 2. تقویه موسسات زراعتی بر اساس دانش علمی و مسلکی.
 3. کسب دانش مسلکی و مهارت های لازم جهت بلند بردن ظرفيت های توليدی نباتات مزروعی و ارزش اقتصادی آنها.
 4. انجام پروژه های تحقيقاتی جهت بهبود، اصلاح و توليد بهتر محصولات نباتات مزروعی.
 5. رفع کمبود مواد غذائی که از معضلات فعلی اکثریت کشورهای جهان و افغانستان می باشد
 6. استفاده از تکنالوژی های عصری زراعتی جهت تبدیل نمودن زراعت عنعنوی به زراعت عصری.
 7. تقویه سيستم های زراعت پایدار جهت مبارزه با گرسنگی از طریق توزیع عادلانه غذا و بهبود بخشيدن مصوونيت غذایی.

 

روش های آموزش و تدریس

روش های آموزش و تدریس در این دیپارتمنت نظر به خصوصيات مضامين متفاوت بوده و در مجموع روشهای بهتری که متمرکز به محصل محوری باشد مورد توجه ميباشد. مضامين بصورت عموم به شکل لکچ  استفاده از پاورپاینت، ضميمه تهيه مواد درسی و ممد درسی مرتبط به موضوع اجرا گردیده و ضمناً در جریان دروس به منظور تقویه روند یادگيری محصلان، استفاده از راهکارهای علمی که اذهان محصلين را بيشتر به تکاپو واميدارد، مانند مطالعات باالمثل سوالات و پرسشهای موردی استفاده صورت ميگيرد. همچنان سهيم سازی محصلين در پروسه تدریس، کار های گروپی و صنفی و کار خانگی از روش های دیگری آموزش در دیپارتمنت اگرانومی ميباشد. نظر به خصوصيات مضامين آموزش به صورت عملی و نظری به پيش برده ميشود که در اکثر مضامين کارهای ساحوی، لابراتواری و عملی مورد توجه اساتيد ميباشد.

اعضای کادر علمی دیپارتمنت اگرانومی

 

معرفی مختصر دیپارتمنت باغداری

دیپارتمنت باغداری یکی از دیپارتمنت های سابقه دار پوهنځی  زراعت می باشد که با تأسیس پوهنتون بامیان و پوهنځی  زراعت در سال ۱۳۸۳ شروع به فعالیت نمود. هدف اساسی این دیپارتمنت ، تربیه کادرهای متخصص و جوان مطابق به علم و تکنالوژی روز که بتوانند نیاز بازار کار را در عرصه تدریس، تحقیق و ترویج هارتیکلچر مدرن مرفوع کند میباشد. محصلین این

دیپارتمنت بعد از فراغت قادر به انجام مهارت های  چون پرورش، تولید و اصلاح نباتات باغداری، دیزاین نقشه و شاخه بری باغات و همچنان نقشه و طراحی پارک ها و فضای سبز، روش های ذخیره و پروسس محصولات باغداری به شکل عصری و مدرن ، پیش برد مسؤلیت ها و وظایف در ادارات دولتی ، خصوصی و مؤسسات با استفاده از دانش تخصصی  میباشند.

معرفی دیپارتمنت علوم حیوانی

دیپارتمنت علوم حیوانی یکی از دیپارتمنت های کلیدی پوهنځی  زراعت می‌باشد. دیپارتمنت علوم حیوانی در سال 1383 در چوکات پوهنځی  زراعت این پوهنتون ایجاد شده است. دیپارتمنت علوم حیوانی در زمینه‌های ژنتیک و اصلاح نسل حیوانات، تغذیه حیوانات، حفظ الصحه و امراض حیوانات، اصول تهیه جایگاه حیوانات، منجمنت و اداره فارم حیوانات و پروسس محصولات حیوانات تدریس می نماید. فارغ التحصیلان این دیپارتمنت بعد از فراغت، می تواند در بخش های ذخیره و پروسس محصولان حیوانی، فابریکه تهیه خوراک حیوانات، صنعت مرغداری، زنبورداری، ماهی‌پروری و بخش صحت حیوانی کار نمایند. طول دوره تحصیلی لیسانس در این بخش هشت سمستر می‌باشند

 

معرفی  مختصر دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زارعتی

دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی در سال 1390 درچوکات پوهنځی زراعت پوهنتون بامیان ایحاد وآغاز به فعالیت نمود. هدف اساسی این دیپارتمنت، تقدیم یک برنامه درسی اختصاصی به سویه لیسانس جهت فراهم نمودن زمینه آموزش مسلکی(نظری وعملی)، تربیه کادرهای جوان در بخش‌های اقتصاد زراعتی، ترویج تکنالوژی های عصری، استفاده مؤثر ازعوامل تولید، بازاریابی، اصلاح زراعت عنعنوی  جهت کمک به جامعه دهقانی  ومالداری کشور در تشخیص وحل چالش های  سکتور زراعت،مدیریت بهتر مزرعه، مصونیت غذایی، بلند رفتن سطح زندگی  جامعه دهقانی، مشوره دهی در مورد تحلیل‌ اقتصادی فعالیت‌های زراعتی ورشد پایدار اقتصاد ملی می باشد. فارغ التحصیلان این رشته می‌توانند دربخش‌های مختلف( بانک انکشاف زراعتی،اداره ترویج، وزارت زراعت ،انکشاف دهات، مؤسسات همکار دربخش های زراعت،شرکت های زراعتی،وزارت انرژی وآب وبرق، اقتصاد، تجارت وصنایع ، تدریس درمؤسسات تحصیلات عالی کشور و نیز در بخش های تحقیقاتی زراعتی میتوانند کارنمایند.

 

دیپارتمنت خاک‌شناسی و آبیاری

       دیپارتمنت خاک‌شناسی وابیاری فاکولته زراعت، درسال1391 به اساس حکم مقام وزارت تحصیلات عالی درچوکات پوهنځی  زراعت درسال 1392 منظور شده است واولین بار محصلین جدید الشمول را درسال 1392 جذب نمود ودرسال 1395 اولین دور فارغین این دیپارتمنت به جامعه تقدیم گردیده است. دیپارتمنت خاک‌شناسی هم اکنون دارای دو نفر استادماستر که ماستری شان را ازکشورهای‌ چین و هند گرفته ودو تن استاد لیسانس هستند. برعلاوه تدریس نظری محصلان، این دیپارتمنت دارای یک لابراتوار  خاک‌شناسی می‌باشد که دران تجزیه کیمیایی وفیزیکی خاک انجام می‌گردد.

دیدگاه(Vision):     دیپارتمنت خاک‌شناسی وآبیاری ازطریق تدریس، تحقیق و خدمات که مربوط خاک‌شناسی می‌شوند درانکشاف دانش خاک‌شناسی درسطح ملی وبین الملی سهم داشته باشد.

ماموریت(Mission): دیپارتمنت خاک‌شناسی وآبیاری درزمینه تعلیم،تحقیق و کاریابی، نسل جوان کشور را بامطالعه موضوعات خاک‌شناسی وابیاری مطابق معیارهای پیش‌رفته دنیا آماده می‌نماید. استفاده موثر از منابع طبیعی مانند خاک و آب و بهبود بخشیدن کیفیت زندگی درمقیاس ملی و بین الملی از اولویت‌های این دیپارتمنت می‌باشد.

   از سال 1395 الی 1401  به تعداد 187 محصل از دیپارتمنت خاک‌شناسی فارغ التحصیل گردیده است. استادان دیپارتمنت خاک‌شناسی و آبیاری برعلاوه  فعالیت های درسی و کار های عملی محصلان، فعالیت های ذیل را نیز  انجام داده است. برخی فعالیت های علمی این دیپارتمنت قرار ذیل است:

1.آموزش  دهاقین درولسوالی های مرکز،  یکه اولنگ و پنجاب در مورد خاک‌های نمکی و اصلاح آن به حمایت مالی موسسه اکشن اید درسال 1397

2.سروی خاک‌های مرکز ولایت بامیان و ولسوالی های یکه اولنگ  نمر یک و دوم  و هم‌چنان ازمایش آن در لابراتوار دیپارتمنت خاک‌شناسی درسال 1397 به حمایت موسسه FAO که کتلاک خاک‌های افغانستان  چاپ شده و در به‌صورت انلان در دسترس عموم قرار دارند.

3.سمینار های محصلین  سال چهارم در مجموع عملی هستند و بعضی خصوصیات فزیکی و کیمیاوی همه ساله توسط محصلین در لابراتوار دیپارتمنت خاک‌شناسی و آبیاری ازولایات مختلف آزمایش  می‌گردد.

 

معرفی دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی

دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی یکی ازدیپارتمنت های خیلی مهم وکلیدی درسال ۱۳۹۲درچوکات دانشکده زراعت مالداری دانشگاه بامیان تاسیس گردید و با جذب یک نفرکادرعلمی ومسلکی آغاز به فعالیت نمود ودرسال بعدی آن دونفرکادرعلمی جدید دیگر را نیزجذب وفعلا چهارنفر عضو دارد اولین دورفارغ التحصیلان آن در سال ۱۳۹۵ بود. اکنون این دیپارتمنت دارای ۴ نفراستاد بوده که ۲ تن ازاستادان آن محصل دوره ماستری می باشد و۲ تن ازاستادان دیگرامورات اداری وتدریسی این دیپارتمنت را پیش می برند وهمچنان محصلین برعلاوه فراگیری موضوعات درسی به شکل تیوری کارهای عملی را نیز درفارم جنگلات دانشگاه که درپایین تعمیردانشگاه قرار دارد نیز انجام می دهند.

مضامین اساسی وتخصصی این دیپارتمنت عبارت ازجنگلات، محیط زیست، سروی جنگل، دندرالوژی، احداث جنگل، سلویکلچر، علم چراگاه، اکولوژی، پالیسی واداره جنگل، پارک های ملی وحیات وحش، تکنالوژی چوب، اندازه گیری جنگل، جنگلداری اجتماعی، تغییرات اقلیم، مدیریت منابع طبیعی، مدیریت آبریزه، مبانی سنجش از راه‌دور، طبیعت گردی، اقتصا منابع طبیعی واقتصاد منابع طبیعی می  باشد.  

اهمیت وارزش این دیپارتمنت:

یقینآ منابع طبیعی ازارزشمندترین نعمت های است که خداوند(ج)به انسان عطا فرموده است، آشنایی با این ثروت های بزرگ خدا دادی وآگاهی درباره طبیعت به ما کمک خواهد کرد که از این منابع عاقلانه و بطورصحیح استفاده نمایم، وقتی اطلاع ما درباره این منابع با ارزش وطبیعت اطراف ما اندک باشد آنها را بطورنامعقول مورد استفاده قرار می دهیم.

جنگل ازجمله منابع عمده طبیعی بوده و درتاریخ زندگی بشر نقش مهمی داشته‌است.انسان های اولیه از نباتات و میوه‌جات جنگلی تغذیه می‌کردند و درمقابل دشمنان مانند گرما، سرما، باد وطوفان به آن پناه می بردند. انسان‌ها از زمان ساکن به این کره، به کشت وزراعت پرداختن وعلاوه بر آنچه که ذکرشد به جنگل برای تغذیه مالداری وهمچنین به‌چوب آن برای ایجاد مناطق مسکونی و تأمین ماده سوخت احتیاج پیدا کرد.اما بهره‌برداری غیراصولی در گذشته سطح وسیعی از جنگل‌های کشورهای آفریقای شمالی و خاورمیانه را از بین برد. بانابودی جنگل‌ها فرسایش خاک آغاز شد، مزارع و مناطق مسکونی مورد حمله طوفان‌های سهمگین و ریگهای روان قرار گرفت و تغییراقلیم محسوس شد. انسان‌ها درک نمود، جنگل فقط برای تولید چوب و پول نیست و متوجه شد که از بین رفتن جنگل خطری جدی برای نابودی فرهنگ و تمدن یک ملت است. امروزه مشخص شده است که اهمیت معنوی جنگل به هیچ وجه کمترازاهمیت وارزش مادی آن نیست وهنگام برنامه ریزی نباید این امرمهم نادیده گرفته شود.هم اکنون خطرنابودی جنگلها و ازبین رفتن چراگاه‌ها، انقراض حیوانات و نباتات، تخریب لایه اوزون، ذوب شدن یخچال‌ها مخصوصا یخ‌های قطب شمال، جنوب وجزیره گرینلند وهمچنان گرم شدن کره زمین کشورما و جهان ما را تهدید میکند، از یک طرف جمعیت انسان‌ها افزایش میابد ومنابع طبیعی پاسخ‌گوی نیازمندی های بشرنبوده و از سوی‌دیگر انسان ها طالب زندگی آسوده ترو بهتری میباشند. نیازمندی های بشرروز به روز بشترمی گردد ودر این صورت فشار بیشتر به منابع طبیعی وارد میشود و آنها را به نابودی خواهند کشاند.

پلان های انکشافی آمریت دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی:

 1. جذب کادرعلمی جدید به سویه ماستروداکتربراساس رقابت آزاد وشایسته سالاری به منظور بهبود وارتقای اعضای هیات علمی دیپارتمنت.
 2. معرفی استادان به بورسیه ها،ورکشاپ ها وبرنامه های آموزشی کوتاه مدت ودرازمدت یکی ازاهداف عمده این دیپارتمنت بوده و همواره سیع می نماید تا سطح علمی اعضای این دیپارتمنت بلند رفته وازاین طریق کیفیت درسی نیز بهبود یابد. 
 3. بازنگری وتجدید نظردرکریکولم دیپارتمنت، مفردات ومحتوای لکچرنوت های درسی ازجمله اهداف عمده این دیپارتمنت بوده وکوشش میشود تا ازموضوعات وتحقیقات جدید درجهان استفاده صورت گیرد.
 4. همگام شدن باتحولات علمی جهان وایفای نقش موثر درعرصه های ملی وجهانی.
 5. اجرای تحقیقات علمی توسط استادان ومحصلین درعرصه ها ورشته های زیربط وعرضه آن درسطح ملی وبین المللی.
 6. انجام تالیفات وترجمه آثارعلمی,ارایه سیمینارها و ورکشاپ های علمی و مسلکی ودیگر فعالیت های اکادمیک جهت استفاده ضرورت مندان وعلاقه مندان درسکتور زراعت ومخصوصا رشته جنگلات ومنابع طبیعی.
 7. تشویق وترغیب استادان برای تحریرمقالات علمی دررشته مربوطه ورفع نیازمندی ها درسطح ملی وجهانی وترفیعات علمی استادن.
 8. پیشبرد امورتدریس به شیوه های معیاری وجدید با استفاده ازتکنالوژی ونوآوری های جدید.
 9. جذب محصلان جدید نظربه امکانات وضرورت دررشته جنگلات ومنابع طبیعی.
 1. . تربیه افراد متخصص، مسلکی، متعهد،خلاق، وطن دوست وپابند به ارزشهای ملی واسلامی.

شهرت اعضای کادری دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی پوهنځی  زراعت

 

معرفی دیپارتمنت پارا کلینیک

دیپارتمنت پاراکلینیک در سال 1394 در چوکات پوهنځی  زراعت  شروع به فعالیت نموده است  و تا حال  سه دوره  فارغ التحصیل  داشته است به شمول محصلین اناث و ذکور (دوره اول 16 نفر و دوره دوم 29 نفر، دوره سوم 30 نفر)  ود رمجموع 75 نفر فارغان مسلکی ازین دیپارتمنت تقدیم جامعه گردیده اند و اکنون فار غین این رشته در دوایر دولتی، موسیسات و بطور خصوصی در بخش وترنری مصروف  خدمت و فعالیت های وترینری اند. این درپارتمنت در حال حاضر به تعداد 206 محصل  برحال (134 نفر ذکور و 72 نفر اناث ) در پنج صنف در حال تحصیل می باشند.

مرام این رشته

1- پیشکش نمودن وترینران جوان و خوب آموزش یافته به جامعه

2- بهبود کیفیت صحت حیوانی و افزایش حاصلدهی وتولیدات حیوانات

3- بهبود کیفیت صحت مردم با افزایش درآمد و نگهداری انسان از بیماری‌های مشترک با حیوانات

4- کار بالای برنامه‌های دراز مدت برای ایحاد امنیت و مصئونیت غذایی.

5- ارایه‌ی خدمات صحی وترنری برای مردم

اهداف رشته

1- تشویق و تقویت معیارهای بلند آموزشی طبابت وترنری.

2- ارایه‌ی آموزش های دوامدار، سازماندهی آموزش‌های تخنیکی برای وترینر‌ها و فارمداران.

3- عمل نمودن به مثابه‌ی مرکز تخصصی به منظور فراهم نمودن خدمات صحی حیوانی، مشوره دهی و تشخیص لابراتواری به موسسات خصوصی و دولتی و مالداران.

 ساحه کاری این رشته

فارغین این رشته در تمام بخش مرتبط به طبابت حیوانی از جمله:

 • کلینیک‌های حیوانی، آمریت‌های مالداری، ریاست مالداری، گمرکات،
 • فارم‌های پرورش حیوانات و پرندگان،
 • فابریکه‌های تولیدی تولیدات حیوانی، لابراتوارهای فابریکه‌های پروسس مواد غذای حیوانی و انسانی،
 • صحت عامه، شاروالی، باغ وحش وفارم‌های ماهی و زنبور عسل در سکتورهای دولتی و خصوصی مشغول کار اند.

اعضای کادر علمی پوهنحی پاروکلنیک

جدول اعضای کادر علمی دیپارتمنت پاراکلینیک
شماره شهرت درجه تحصیل جنسیت وظیفه شماره تماس ایمیل آدرس لینک مقالات
1 پوهنیار ناصر ویدا حسن زی DVM مرد رئیس پوهنځی زراعت +93766176278 Dr.nasir142@gmail.com برای دیدن مقالات اینجا کلیک کنید
2 پوهنیار سید عارف حسینی DVM مرد آمر دیپارتمنت پاراکلینیک +93791308538 sayedarifhosaini@gmail.com برای دیدن مقالات اینجا کلیک کنید
3 پوهنیار نصرت الله همت زی DVM مرد استاد +937764342602 nasrat.hematzai@gmail.com برای دیدن مقالات اینجا کلیک کنید