شورای ها و کمیته های مهم و تاثیر گذار دانشگاه بامیان

دانشگاه بامیان دارای سه شورای مهم و تاثیر گذاری چون: شورای علمی، تقرر و انفکاک و رهبری است که شورای علمی و رهبری را رئیس دانشگاه و شورای تقرر و انفکاک را معاونت علمی مدیریت می نماید. اعضای شورای علمی و تقرر و انفکاک را هیات رهبری دانشگاه و نمایندگان با صلاحیت دانشکده ها و اعضای شورای رهبری را هیات رهبری و روئسای دانشکده ها و مدیریت منابع بشری شکل می دهد، افزون بر این موضوع دانشگاه بامیان دارای هشت کمیته: تضمین کیفیت و اعتباردهی، تحقیق، تدوین پلان استراتژیک، مبارزه با فساد اداری، جندر، امتحانات، نظم و دسپلین و کمیته مبارزه با منع خشونت، آزار و اذیت جنسی است. این کمیته ها را اکثرا معاون علمی و معاون امور محصلان در سطح دانشگاه اداره می کنند و دانشکده های هفت گانه هم این کمیته ها را در حوزه کاری خود دارند که توسط استادان با تجربه گردانندگی و رهبری می شوند.