د بامیان پوهنتون لیدلوری او دنده

د بامیان پوهنتون لیدلوری

د سیمې او منطقې په کچه د یو باوري بنسټ په توګه د بامیان پوهنتون د دريځ تثبیتول.

د بامیان پوهنتون دنده

 ټولنیزو اړتیاوو او کاري چاپېریال ته په پام علمي پراختیا او د متخصص او ژمن انساني ځواک وړاندې کول.