بیوگرافی معاون علمی

 اسم: محمد عثمانvice chancellor

تخلص: څولیزی

سال تولد: ۱۳۶۷

رتبه علمی: پوهنمل

درجه تحصیل: ماستر

سکونت اصلی: ننگرهار

سکونت فعلی: کابل  

شماره تماس: ۰۷۷۷۷۰۷۳۷۶ - ۰۷۸۳۶۶۶۸۷۴

ادرس الکترونیکی: and u.solizay@bu.edu.af   usman.solizay@gmail.com        

 

تجارب کاری:

۱۴۰۱ – الی اکنون معاون علمی پوهنتون بامیان

۱۳۹۳- ۱۳۹۵  آمر دیپارتمنت پشتو

۱۳۹۱ - الی اکنون- عضو کادر علمی دیپارتمنت پشتو

۱۴۰۱  – الی اکنون- مسئول درجه اول کمیته های داخلی (کمیته تقرر و ترفیعات علمی، کمیته تحقیقات علمی، کمیته ارتقای کیفیت، کمیته برنامه های لیسانس، کمیته انکشاف نصاب تحصیلی، کمیته پلان استراتیژیک پوهنتون...)

اشتراک در کنفرانس های علمی، ملی و بین المللی در داخل و خارج از کشور (هندوستان)

 

تحصیلات:

۱۳۹۵ - ۱۳۹۷ ماستر زبانشناسی – پوهنتون عثمانیه کشور هندوستان

۱۳۸۷ - ۱۳۹۰  لیسانس زبان و ادبیات پشتو – پوهنتون تعلیم وتربیه کابل

۱۳۸۶ - بکلوریا- لیسه عالی حضرت ابراهیم خلیل الله – کابل افغانستان

 

آثار و مقالات علمی:

 • عمومي ژبپوهنه (چاپ – ۱۳۹۹ ل)
 • پښتو ګرامر – فونولوژي (چاپ – ۱۳۹۹ ل)
 • زرینې کرښې (چاپ – ۱۳۹۹ ل)
 • د الحاج محمد حسن ناصح ژوند او اشعار (د لېسانس پایلیک)
 • د پښتو څپه ییز جوړښت تحلیلي څېړنه (د ماسټرۍ تېزس)
 • د پښتو مروجې الفبا د غږیزو ځانګړنو څېړنه (پوهنملۍ اثر)
 • انګلېسي – پښتو ژبپوهنیز سیند (ناچاپ)
 • عناصر کلیدی تدریس (ژباړه – فارسي)
 • اغزن ګلونه (شعري جونګ - ناچاپ)
 • مورفولوژي څه ته وايي؟ (پوهندویئ اثر – لاس لاندې)
 • پښتو څپه ییز جوړښت (مقاله – بامیان مجله)
 • ګاندي او پاچا خان (مقاله – بامیان مهالنۍ)
 • پښتو بېواکوږي (مقاله – بامیان مجله)
 • د ناصح د اشعارو منځپانګیزه شننه (مقاله – بامیان مجله)
 • غږ اوډنه او غږیز محدودیتونه (مقاله – کابل مجله)
 • Lexical Ambiguity and polysemy in Pashto Language (مقاله – نړۍ واله)