ورکشاپ آموزشی روش تحقیق(پروپوزل نویسی تحقیق، روش نگارش تحقیق، روش نگارش آثار علمی تالیف و ترجمه و روش تحلیل آمار) که در پوهنتون بامیان برگزار شده بود خاتمه یافت؛

bu_admin
Bamyan

Event dates

Event dates -

این ورکشاپ که مدت سه روز از تاریخ 13/6/1402 الی 15/6/1402 در پوهنتون بامیان برگزار شده بود، استادان موسسات تحصیلات عالی میدان وردک، غور، دایکندی و پوهنتون های غزنی، تخنیکی غزنی و بامیان در آن اشتراک داشتند.
محفل اختتامیه با تلاوت آیات کلام الله مجید توسط قاری محترم استاد فیاض آغاز گردید.
محترم الحاج مفتی حضرت محمد برهانی رئیس پوهنتون بامیان؛ ضمن قدر دانی از ریاست محترم تحقیق، تألیف و ترجمه برای برگزاری چنین برنامه ها، از تمام اشتراک کننده ها خواستند که موضوعات تدریس شده را با دیگر استادان نیز شریک ساخته و جهت غنامندی و سهولت تحقیق شان از این موضوعات استفاده نمایند.
محترم دکتور حمیدالله مزمل رئیس تحقیق، تألیف و ترجمه وزارت تحصیلات عالی نیز ضمن تشکری از هیئت رهبری، استادان و کارمندان پوهنتون بامیان جهت تطبیق بهتر این برنامه، از اشتراک کننده های ورکشاپ خواستند که در زمینهء تحقیق شان از موارد تدریس شده در این ورکشاپ استفادهء اعظمی نمایند.
 محترم پوهنمل محمدعثمان څولیزی معاون علمی پوهنتون بامیان نیز ایراد سخن نموده، از تمام استادان که با حوصله مندی و سهم گیری فعال در برنامه اشتراک داشتند ابراز قدر دانی نمود. معاون علمی پوهنتون بامیان برگزاری چنین برنامه هارا نهایت ضروری دانسته و از ریاست محترم تحقیق، تألیف و ترجمه جهت تدویر این ورکشاپ کمال سپاسگزاری را ابراز کردند.
 مجلس با توزیع تصدیق نامه ها برای اشتراک کننده ها و دعائیه خیر توسط دکتور احمد ادریس حبیبی رئیس پوهنځی  شرعیات پوهنتون بامیان خاتمه یافت. 
قابل یادآوری است که محترم پوهنمل مصطفی رضایی استاد پوهنتون کابل منحیث ترینر برنامه موضوعات شامل ورکشاپ را در مدت سه روز به اشتراک کننده ها آموزش دادند.

34.806507109821, 67.819097368504

More events

Thu, Sep 21 2023 8:57 AM
Background image

تدویر کنفرانس علمی- تحقیقی ( علل، پیامد و روش درمان مواد مخدر) در پوهنتون بامیان

کنفرانس علمی- تحقیقی تحت عنوان علل، پیامد و روش درمان مواد مخدر، امروز چهار شنبه مؤرخ 29 سنبه سال روان با حضور الحاج مفتی حضرت محمد برهانی رئیس پوهنتون بامیان، معاونان پوهنتون، الحاج . . .

Tue, Sep 19 2023 2:42 PM
Background image

گزارش سیرعلمی محصلین سال چهارم پوهنحی زراعت

روز چهارشنبه 27 سنبله 1402

     محصلین سال چهارم دیپارتمنت‌های خاک‌شناسی وآبیاری، اگرانومی و اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان تحت رهنمای پوهنمل توره بازپویش و . . .

Sun, Sep 17 2023 3:35 PM
Background image

فراغت 146 تن محصلان پوهنحی‏های مختلفه از برنامه‏های آموزشی کوتاه مدت

فراغت 146 تن محصلان پوهنځی‏ های مختلفه از برنامه‏ های آموزشی کوتاه مدت؛
برنامه ‏های آموزشی کوتاه مدت کمپیوتر که از سوی مدیریت عمومی تکنالوژی معلوماتی پوهنتون بامیان برای محصلان پوهنځی‏ . . .