خلص سوانح (CV) علمی پروفیسور سید خلیل کوهی استاد دانشگاه بامیان

خلص سوانح (CV) علمی پروفیسور سید خلیل کوهی استاد دانشگاه بامیان

شهرت و وظیفه

نام و تخلص

درجه تحصیل

رشته تحصیل بر اساس آخرین سند تحصیلی

نام دانشگاهی که از فارغ شده‌اید

رتبه علمی

وظیفه در مجله پیشنهادی

نوع قرارداد

مدت قرارداد با ذکر تاریخ

سید خلیل کوهی

ماستر

الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیث

دانشگاه اصفهان

پوهندوی

عضو هیئت تحریر مجله علمی پوهنتون بامیان

دائمی باالمقطع

.......... سال

 از تاریخ ............. الی .................

شماره تماس

0772073262

ایمیل آدرس

Kohi_khalil23@yahoo.com

مقالات علمی بین‌المللی

شماره

عنوان مقاله

نام کامل نویسنده/محقق

نام کامل ژورنال

لینک مقاله نشر شده در  ژورنال

DOI

ISSN ژورنال

INDEX

1

Historical course 1n Description of Sahih Al-Bukhari

Sayed Khalil Kohi

AL-FARABI JUORNAL

 

https://doi.org/1026577/JH.2022v106.i3.02

ISSN 1563-0269; еISSN 2617-8893

6

2

CRITIQUE OFAFGHANISTAN

IN THE COURSE OF HISTORY

Sayed Khalil Kohi

AL-FARABI JUORNAL

 

https://doi.org/10.26577/JH.2021.v102.i3.02

ISSN 1563-0269; еISSN 2617-8893

6

3

Afghanistan’s achivement in the era of amanullah khan

Sayed Khalil Kohi

AL-FARABI JUORNAL

 

https://doi.org/10.26577/JH.2021.v100.i3.02

ISSN 1563-0269; еISSN 2617-8893

6

4

CULTURAL AND ECONOMIC CHALLENGES ON THE WAY OF YOUTHS OF ISLAMIC COUNTRIES

Sayed Khalil Kohi

AL-FARABI JUORNAL

 

https://doi.org/10.26577/JH.2020.v97.i3.02

ISSN 1563-0269; еISSN 2617-8893

6

5

The Role of Environment, Religion, Thinkers, and Legal Knowledge in Mahatma Gandhi's Policy Making

Sayed Khalil Kohi

AL-FARABI JUORNAL

 

https://doi.org/10.26577/JH.2020.v98.i3.02

ISSN 1563-0269; еISSN 2617-8893

6

6

THE PROMININT AND HOSTORICAL ROLL OF THE SUNNIS IN OROMOTING THE MOURNING OF THE AHL AL-BAYT OF THE PROPHET SPICAILY IMAM HUSSAIN

Sayed Khalil Kohi

AL-FARABI JUORNAL

 

https://doi.org/10.26577/JH.2022.v104.i3.02

ISSN 1563-0269; еISSN 2617-8893

6

7

Economic loses of cultural self alenation in the youth of third world countries

Sayed Khalil Kohi

international Jurnal of science and research(IJSR)

https://www.ijsr.net/ge

t_abstract.php?paper_id

=SR20707134039

 

ISSN: 2319-7064

4

8

Prominences and challenges of imprisonment and juvenile detention alternatives in the penal code of Afghanistan

Sayed Khalil Kohi

international Jurnal of Law

https://www.lawjournals.org

/archives/2020/vol6/issue4

 

ISSN2455-2194

4

9

Theology and existence of unity from the perspective of Mystics and Sufis

Sayed Khalil Kohi

international Jurnal of Islamic Sufism

https://ijislamicsufism.com/tr/arsivler/

DOI: 10.30546/ijis.2022.3.40

 ISSN-2789-1984
E-ISSN-2789-1992

 

10

 

 

 

 

 

 

 

مقالات علمی داخلی

شماره

عنوان مقاله

نام کامل نویسنده/محقق

نام کامل مجله

سال نشر مجله

شماره مجله

صفحات نشر مقاله

1

بررسی تطبیقی علم خداوند از دیدگاه روایات، متکلمان و فیلسوفان

سیدخلیل کوهی

معرفت دینی

1393

اول

62-67

2

بررسی تطبیقی دیدگاه ابن عربی و فیض کاشانی در تأویل

سیدخلیل کوهی

مجله علمی پوهنتون بامیان

1394

اول

21- 42

3

تفسیر نمادین واژگان و مفاهیم قرآنی در تفسیر منسوب به این عربی

سیدخلیل کوهی

مجله علمی پوهنتون بامیان

1394

اول

82- 107

4

آشنایی با اسما، معانی، مکان نزول و تعداد آیات سوره‌های قرآن. بخش ۱

سیدخلیل کوهی

مجله علمی پوهنتون بامیان

1394

دوم

38- 59

5

آشنایی با اسما، معانی، مکان نزول و تعداد آیات سوره‌های قرآن. بخش ۲

سیدخلیل کوهی

مجله علمی پوهنتون بامیان

1394

دوم

60- 83

6

بررسی مقایسوی حقوق بشرازدیدگاه حضرت علی واعلامیه حقوق بشر

سیدخلیل کوهی

مجله علمی پوهنتون بامیان

1394

دوم

143- 164

7

بررسی آیات ۲۱-۲۳ سوره نجم

سیدخلیل کوهی

مجله علمی پوهنتون بامیان

1395

سوم

35- 46

8

آشنایی با اسما، معانی، مکان نزول و تعداد آیات سوره‌های قرآن. بخش ۳

سیدخلیل کوهی

مجله علمی پوهنتون بامیان

1395

چهارم

12- 136

9

بررسی تطبیقی اصول و قوانین جزا در ادیان اسلام و یهود

سیدخلیل کوهی

مجله علمی پوهنتون بامیان

1395

پنجم

159- 177

10

بررسی گونه‌ها و ساختارهای تأویل در تفسیر صافی

سیدخلیل کوهی

مجله علمی پوهنتون بامیان

1396

ششم

53- 65

11

نقد و بررسی احادیث قدسی مندرج در الجواهر السنیه

سیدخلیل کوهی

مجله علمی پوهنتون بامیان

1396

ششم

126- 136

12

اقلیت ستوده شده در قرآن

سیدخلیل کوهی

مجله علمی پوهنتون بامیان

1396

هشتم

135- 143

13

بررسی گونه‌ها و ساختار تأویل در تفسیر منسوب به ابن عربی

سیدخلیل کوهی

فصلنامه علمی تحقیقی بامیکا

1395

دوم

197- 218

14

برجستگی‌ها و چالش‌های بدیل‌های حبس و حجز در کود جزای افغانستان

سیدخلیل کوهی

ژورنال ملی کلینیک‌های حقوقی افغانستان- پوهنتون بلخ

1399

ویژه

186- 199

15

بررسی تطبیقی و نقد دیدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی پیرامون قضاوت زنان

سیدخلیل کوهی

مجله علمی تحقیقی عدالت، وزارت عدلیه

1399

211

114-131

16

بررسی مفاهیم کثریت در قرآن

سیدخلیل کوهی

مجله علمی پوهنتون بامیان

1397

دهم

102- 111

17

نماد انگاری مفاهیم قرآنی مرتبط به زن در تفسیر ابن عربی

سیدخلیل کوهی

پژوهش‌های ادب عرفانی گوهر گویا- ایران

1394

28

85- 98

18

بررسی مقایسوی تأویل عرفانی و اثری

سیدخلیل کوهی

فصل نامه مطالعات قرآنی  ایران

1392

15

79- 97

19

گونه‌های تأویل تفسیر ابن عربی

سیدخلیل کوهی

مجله نبأء -ایران

1392

22

19- 31

20

گونه‌های تأویل فیض کاشانی

سیدخلیل کوهی

مجله نبأ -ایران

1392

23

45- 58

21

عوامل ازخودبیگانگی فرهنگی در بین نوجوانان و جوانان

کشورهای فقیر و راهکارهای جلوگیری از آن

سیدخلیل کوهی

فصلنامه فرهنگی معرفتی کرانه های اندیشه

1401

5

115-138

22

انجازات افغانستان فی زمن امیر امان الله خان غازی

سیدخلیل کوهی

مجله علمی تحقیقی پوهنتون بامیان.

1399

16

266-275

23

دست آورد های افغانستان در زمان امیر امان‌الله خان

سیدخلیل کوهی

وزارت اطلاعات و فرهنگ، کنفرانس ملی، مجموعه مقالات صدمین سالگرد استقلال افغانستان

1399

کابل، انتشارات امیری

50- 65

24

جایگاه ادبیات و فرهنگ در دوره امیر علی شیر نوایی

سیدخلیل کوهی

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی 580 مین سالگرد امیر علی شیر نوایی هرات

1400

کابل، انتشارات امیری

301- 314

25

نقش زنان صدر اسلام در گسترش فرهنگ اسلامی

سید خلیل کوهی

فصلنامه فرهنگی معرفتی کرانه های اندیشه

1401

6

75-98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آثار تألیفی

شماره

عنوان اثر

نوع اثر

نام کامل نویسنده

اسم انتشارات

سال نشر

نوبت چاپ

1

فقه مقارن

درسی

سید خلیل کوهی

بنیاد آسیا

1399

اول

2

جهان بینی اسلامی

درسی

 

انتشارات سعیدْ

1393

سوم

3

فلسفه عبادات

درسی

 

انتشارات سعید

1395

چهارم

4

اخلاق از دیدگاه قرآن

درسی

 

انتشارات سعید

1395

دوم

5

نظام سیاسی اسلام

درسی

 

انتشارات سعید

1395

دوم

6

نظام اجتماعی اسلام

درسی

 

انتشارات سعید

1394

اول

7

تمدن اسلام

درسی

 

انتشارات سعید.

1395

سوم

8

اعجاز قرآن در روشنی دانش معاصر

درسی

 

انتشارات سعید.

1397

سوم

9

تعلیم و تربیه اسلامی

درسی

 

انتشارات سعید.

1395

دوم

10

نظام اخلاقی اسلام

درسی

 

انتشارات تمدن شرق

1393

اول

11

اعجاز علمی قرآن کریم

درسی

 

انتشارات تمدن شرق

1393

اول

12

اقتصاد اسلامی

درسی

 

انتشارات سعید

1396

اول

13

عقاید اسلامی

درسی

 

انتشارات فرهنگ

1397

اول

14

تأویل شناسی گرایش‌های اثری و عرفانی

معلوماتی

 

انتشارات فرهنگ

1397

اول

15

مقدمه‌ای بر قرآن شناسی

درسی

 

انتشارات فرهنگ

1397

اول

آثار ترجمه

شماره

عنوان اثر

نوع اثر

نام کامل نویسنده

اسم انتشارات

سال نشر

نوبت چاپ

1

اصول تخریج و بررسی اسناد

درسی

محمود طحان

نویسا

1399

اول

 

شیوه های آموزش زبان عربی

معلوماتی

احمد مدکور

ایمان

1399

اول

 

مسائل بحث برانگیز

معلوماتی

شیخ زین ال سمیط باعلوی

ایمان

1400

اول