تدویر ورکشاپ تضمین کیفیت

bu_admin
بامیان

Event dates

Event dates -

پوهنتون بامیان درتاریخ16/3/1402 هجری شمسی به مدت یک روز ورکشاپ آموزشی تضمین کیفیت را تحت عنوان(راهنمای پنل های مرور دوره یی برنامه های علمی ) تحت نظرمحترم پوهنمل محمدعثمان څولیزی معاون علمی پوهنتون واشتراک روسای پوهنحی های هفتگانه، آمرین دیپارتمنت های که مورد مروردوره یی قرار دارد، تمام اعضای کمیته های موسساتی تضمین کیفیت، محصلان،واعضای پنل های مرور دوره یی برنامه های علمی دایر گردید.

ابتدا محترم محمدعثمان څولیزی معاون علمی این پوهنتون ورکشاپ راآغاز نموده ودر مورد اهمیت وضرورت مرور دوره یی برنامه های علمی صحبت کرد.

در ادامه محترم دکتور دولت شاه پویش ومحترم دکتور زین الله حازم ترینران این ورکشاپ برنامه را ادامه داده در مورد اهمیت مرور دوره یی برنامه های علمی، روش تهیه گزارش، مصاحبه با محصلان، مصاحبه بافارغان، مصاحبه با کارفرمایان، بر جسته سازی نقاط ضعف وقوت برنامه، آمار مشخص ومستند از فارغان، آمار از جذب فارغان آن برنامه در بازار کار، ودر نهایت نهای سازی گزارشی که از سوی دیپاتمنت تهیه شده ودر دسترس پنل مرور دوره یی قرار داده میشود به تفصیل صحبت نموده و درپایان این بخش به سوالات اشتراک کننده گان پاسخ ارائه نمود.

وبه تعقیب آن روش کار را برای مرور گزارش ومستندسازی آن از سویی پنل مرور دوره به تمام اعضای پنل های مرور دوره یی برنامه های علمی به تفصیل توضیح دادند که چگونه باید گزارش مرور شود ودر مورد چالش ها و فرصت های که فرا راه دیپارتمنت ها می باشد مورد و اکاوی قرار بگیرد وچگونه این چالش ها را باید به فرصت ها بدل نمود و در آخر این بخش نیز به سوالات اشتراک کننده گان توسط ترینران محترم پاسخ ارائه شد.

34.826381012526, 67.835925668789

More events

Thu, Sep 21 2023 8:57 AM
Background image

تدویر کنفرانس علمی- تحقیقی ( علل، پیامد و روش درمان مواد مخدر) در پوهنتون بامیان

کنفرانس علمی- تحقیقی تحت عنوان علل، پیامد و روش درمان مواد مخدر، امروز چهار شنبه مؤرخ 29 سنبه سال روان با حضور الحاج مفتی حضرت محمد برهانی رئیس پوهنتون بامیان، معاونان پوهنتون، الحاج . . .

Tue, Sep 19 2023 2:42 PM
Background image

گزارش سیرعلمی محصلین سال چهارم پوهنحی زراعت

روز چهارشنبه 27 سنبله 1402

     محصلین سال چهارم دیپارتمنت‌های خاک‌شناسی وآبیاری، اگرانومی و اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان تحت رهنمای پوهنمل توره بازپویش و . . .

Sun, Sep 17 2023 3:35 PM
Background image

فراغت 146 تن محصلان پوهنحی‏های مختلفه از برنامه‏های آموزشی کوتاه مدت

فراغت 146 تن محصلان پوهنځی‏ های مختلفه از برنامه‏ های آموزشی کوتاه مدت؛
برنامه ‏های آموزشی کوتاه مدت کمپیوتر که از سوی مدیریت عمومی تکنالوژی معلوماتی پوهنتون بامیان برای محصلان پوهنځی‏ . . .