گزارش سیرعلمی محصلین سال چهارم پوهنحی زراعت

bu_admin
Bamyan

Event dates

Event dates -

روز چهارشنبه 27 سنبله 1402

     محصلین سال چهارم دیپارتمنت‌های خاک‌شناسی وآبیاری، اگرانومی و اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان تحت رهنمای پوهنمل توره بازپویش و نامزدپوهنیار قاسم فرهمند استادان دیپارتمنت خاک‌شناسی وآبیاری پوهنحی زراعت برای یادگیری و آشنای با انواع فرسایش آبی در مضمون حفاظت آب وخاک ازمنطقه خشکک مرکز ولایت بامیان دیدن نمودند. درابتدا درمورد آبریزه و انواع فرسایش آبی توسط استادان معلومات ارائه گردید و بعداً انواع فرسایش آبی درساحه شناسای و درمورد روش‌های کنترل آن به محصلین معلومات داده شد.

  فرسایش آبی درساحه خشکک به‌دلیل شیب‌های تند و نداشتن پوشش نباتی، زیاد بوده که بعضی از انواع فرسایش مانند فرسایش خندقی و خطی زیاد دیده می‌شود. برای کنترل فرسایش خاک به‌دلیل خشکی زیاد امکان افزایش پوشش نباتی وجود ندارد ولی با استفاده ازروش‌های مکانیکی مانند حفرچقرک(Contour Trench) در دامنه شیب‌ها و ساختن گالی پلک(Gully Plug) درامتداد فرسایش خندقی، می‌توان فرسایش ساحه خشکک را کنترل نمود.

More events

Thu, Sep 21 2023 8:57 AM
Background image

تدویر کنفرانس علمی- تحقیقی ( علل، پیامد و روش درمان مواد مخدر) در پوهنتون بامیان

کنفرانس علمی- تحقیقی تحت عنوان علل، پیامد و روش درمان مواد مخدر، امروز چهار شنبه مؤرخ 29 سنبه سال روان با حضور الحاج مفتی حضرت محمد برهانی رئیس پوهنتون بامیان، معاونان پوهنتون، الحاج . . .

Tue, Sep 19 2023 2:42 PM
Background image

گزارش سیرعلمی محصلین سال چهارم پوهنحی زراعت

روز چهارشنبه 27 سنبله 1402

     محصلین سال چهارم دیپارتمنت‌های خاک‌شناسی وآبیاری، اگرانومی و اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان تحت رهنمای پوهنمل توره بازپویش و . . .

Sun, Sep 17 2023 3:35 PM
Background image

فراغت 146 تن محصلان پوهنحی‏های مختلفه از برنامه‏های آموزشی کوتاه مدت

فراغت 146 تن محصلان پوهنځی‏ های مختلفه از برنامه‏ های آموزشی کوتاه مدت؛
برنامه ‏های آموزشی کوتاه مدت کمپیوتر که از سوی مدیریت عمومی تکنالوژی معلوماتی پوهنتون بامیان برای محصلان پوهنځی‏ . . .