جلسه کمیته پلان استراتژیک پوهنتون بامیان برگزار شد.

bu_admin
بامیان

Event dates

Event dates -

جلسه کمیته پلان استراتژیک پوهنتون بامیان امروز سه شنبه مؤرخ 21 سنبله سال روان، تحت ریاست الحاج مفتی حضرت محمد برهانی رئیس پوهنتون بامیان با حضور و اشتراک اعضای کمیته استراتژیک این پوهنتون که اعضای آن متشکل از معاونین، روسای پوهنځی‏ها و شماری از اساتید و کارمندان اداری می‏باشد، در تالار شورای علمی پوهنتون برگزار گردید.
این جلسه به هدف بررسی و نظارت از چگونگی تطبیق پلان استراتژیک تائید شده (1399-1403)  این پوهنتون و همچنان به خاطر تدوین و ساخت پلان استراتژیک آینده این نهاد تدویر و تشکیل گردیده بود.
در آغاز جلسه مفتی حضرت محمد برهانی رئیس پوهنتون بامیان در رابطه به اهمیت تدوین پلان استراتژیک و تطبیق آن صحبت کرده و توجه همه مسئولین ادارات مربوط را به آن معطوف داشته و تقاضا برد که همه نیروی بشری پوهنتون متعهدانه و مسئولانه در راستای تدوین، تطبیق و نظارت آن سهیم باشند. 
در این جلسه اعضای کمیته نیز باالنوبت پیرامون موضوع نظریات خویش را شریک ساخته و تصمیم اتخاذ گردید تا بخاطر نظارت، تطبیق از پلان استراتژیک فعلی و همچنان تدوین پلان استراتژیک آینده این پوهنتون گام های علمی و عملی برداشته شود. 
در جلسه کمیته‏های مشخص تشکیل گردیده تا در زمینه کارهای عملی خویش را آغاز و گزارش خویش را عندالموقع به کمیته پلان استراتژیک در سطح پوهنتون شریک سازند.
پوهنتون بامیان با درک اهمیت پلان استراتژیک و با تدوین پلان استراتژیک هذا( فعالیت‏های انکشافی و اکادمیک  پنج ساله خویش را طی سالهای 1399- 1403 هـ.ش، براساس پلان استراتژیک ملی انکشافی کشور و پلان استراتژیک وزارت محترم تحصیلات عالی، برنامه‏ریزی نموده است. مدت پلان استراتژیک موجوده به مدت یکسال باقی مانده و این پوهنتون تصمیم دارد تا پلان استراتژیک جدید خویش را در چارچوب پلان استراتژیک وزارت محترم تحصیلات عالی برای پنج سال آینده تدوین نماید.

More events

Thu, Sep 21 2023 8:57 AM
Background image

تدویر کنفرانس علمی- تحقیقی ( علل، پیامد و روش درمان مواد مخدر) در پوهنتون بامیان

کنفرانس علمی- تحقیقی تحت عنوان علل، پیامد و روش درمان مواد مخدر، امروز چهار شنبه مؤرخ 29 سنبه سال روان با حضور الحاج مفتی حضرت محمد برهانی رئیس پوهنتون بامیان، معاونان پوهنتون، الحاج . . .

Tue, Sep 19 2023 2:42 PM
Background image

گزارش سیرعلمی محصلین سال چهارم پوهنحی زراعت

روز چهارشنبه 27 سنبله 1402

     محصلین سال چهارم دیپارتمنت‌های خاک‌شناسی وآبیاری، اگرانومی و اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان تحت رهنمای پوهنمل توره بازپویش و . . .

Sun, Sep 17 2023 3:35 PM
Background image

فراغت 146 تن محصلان پوهنحی‏های مختلفه از برنامه‏های آموزشی کوتاه مدت

فراغت 146 تن محصلان پوهنځی‏ های مختلفه از برنامه‏ های آموزشی کوتاه مدت؛
برنامه ‏های آموزشی کوتاه مدت کمپیوتر که از سوی مدیریت عمومی تکنالوژی معلوماتی پوهنتون بامیان برای محصلان پوهنځی‏ . . .