معاونت مالی و اداری - دانشگاه بامیان

معاونت مالی و اداری

معاون مالی و اداری