تماس با ما - دانشگاه بامیان

تماس با ما

پوهندوی انجینر محمد عارف یوسفی رئیس دانشگاه بامیان

شماره تماس:0799304656

ایمل آدرس: arifyosufi@yahoo.com