محصلین برنامه شبانه - دانشگاه بامیان

محصلین برنامه شبانه

برنامه تحصیلی شبانه در چهار دیپارتمنت انگلیسی ودری در پوهنحی تعلیم و تربیه، بیولوجی در پوهنحی علوم طبیعی وجامعه شناسی در پوهنحی علوم اجتماعی وجود دارد. دو دیپارتمنت انگلیسی و بیولوجی در سال 1390 با تعداد200  تن داوطلب ازطریق کانکور شبانه و باقی دو دیپارتمنت دیگر در سال 1392 با 200 تن دیگر از طریق کانکور شبانه رسما ایجاد گردیدند. هم اکنون این بخش دارای تعداد 1042 محصل می باشد.