اداری - دانشگاه بامیان

اداری

نخستین رییس پوهنتون بامیان دوکتور محمد کاظم "تورا" دارای درجه تحصیلی ماستری ازطب در رشته عقلی وعصبی بود که از سال 1375 تا خزان سال 1377 انجام وظیفه نموده وانکشاف پوهنتون از مرحلۀ ابتدایی وتشکل بخشیدن به امور اکادمیکی از دست آورد های وی درآن شرایط دشوار محسوب می گردد.

دومین رییس این پوهنتون دوکتور سرور"مولایی" دارای درجه تحصیلی دوکتورای ادبیات فارسی- دری بود . از فعالیت های عمده این دوره ایجاد کتابخانه ی منظم ، تهیه کتب ومواد درسی، تدارک چوکی وتجهیزات دفتری، طرح کورس های زمستانی برای ارتقای دانش250 نفر معلمان مکاتب بامیان برای به دست آوردن سند صنف چهاردهم با همکاری مالی سفارت فرانسه به شمارمی آید که مدت ریاست وی درسال 1383 به مدت یکسال دوام داشت.

 سومین رییس این پوهنتون پوهندوی محمدعارف یوسفی دارای درجه تحصیلی ماستری از رشته فزیک بود که طی سالهای1384 تا1388  انجام وظیفه نموده است وازدست آورد های مهم این دوره می توان از تجهیز لابراتوارها، تطبیق کورس داخل خدمت برای معلمان ، احاطه ی تعمیر ساحه ی جدید، اعمار لیلیه ی نسوان توسط بنیاد بیات، آغاز کار تعمیر پوهنحی زراعت، آغاز کار پوهنحی تعلیم وتربیه، اکمال کار تعمیر خانه علم، جذب وتقرر اصولی (45 )نفر کادرعلمی، ایجاد دیپارتمنت های دری،تاریخ،جامعه شناسی،راجستر کردن پوهنتون ، پیشنهاد وطی مراحل پوهنحی های زمین شناسی وعلوم اجتماعی، ثبت تمام اموال واجناس پوهنتون به سیستم رسمی،عقد قرارداد ایجاد دستگاه انترنیتی با همکاری ناتو، آغاز کار تعمیر لیلیه ی ذکوراز بودجه وزارت مبارزه بامواد مخدر و.... را برشمرد.

 چهارمین رییس پوهنتون بامیان پوهنمل حمیدالله"آدینه" است که دارا ی درجه ی تحصیلی لیسانس دررشته ی زمین شناسی می باشد که ازتاریخ 20 / 12 /1388آغاز به کارنموده، از عمده ترین دست آورد های این دوره طی این مدت کوتاه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 نهایی سازی راجسترپوهنحی های زمین شناسی وعلوم اجتماعی، راجستر شدن دیپارتمنت های روانشناسی ,انگلیسی وعلوم وفرهنگ اسلامی، اکمال تعمیرپوهنحی های زراعت وتعلیم وتربیه در ساحه جدید، سرعت یافتن کار تعمیر لیلیه ذکور، راجستر شدن فعالیت رادیوی پیک بامیان بافریکانسی(89.3)  ایجاد ساحه سبز در صحن خانه علم ، ایجاد فارم تحقیقاتی درسمت شرقی تعمیر قدیمی ، غرس (1500 )نهال درساحه تعمیر جدید، حفر چاه عمیق برای لیلیه اناث، سولری ساختن سیستم برق لیلیه اناث ولیلیه ذکور،ازدیاد 30 بست جدید اکادمیکی ، مساعد ساختن(25 )بورسیه تحصیلی ماستری ودکتورا  به همکاری مالی بانک جهانی برای استادان،جذب (12)استاد جدید از طریق پروسه ی رقابت آزاد،ترمیم و رنگمالی تعمیر و اتاقهای تعمیر قدیمی، خریداری 100ها جلد وعنوان کتاب،کمپیوتر، پروجکتور,دوشک، بالشت وکمپل برای لیلیه ,آغاز کار تعمیر اداری پوهنتون باظرفیت 18 اتاق دردومنزل، آغاز به فعالیت دستگاه انترنیتی تمویل شده توسط ناتو و ریلی آن به تعمیر جدید، تعمیر مقام  ولایت , دفتراکوتوریزم، ریاست اطلاعات وفرهنگ و لیلیه اناث وتکمیل سیستم نیتورکینگ تعمیر فاکولته زراعت .دردست کار قرارداشتن انعقاد قرار داد با سفارت ایالت متحده آمریکا برای ایجادفارم تحقیقاتی وغرس نهال درساحه یکصدویک جریب زمین درساحه ی جدید پوهنتون، شامل ساختن پوهنتون درپروگرامSHEP2  ، ایجاد بخش شبانه، امضای تفاهم نامه باپوهنتون گیسن جرمنی ، امضای تفاهم نامه باموسسه گلوبل پارتنر، امضای تفاهم نامه با موسسه ی SLMI ،ایجاد PDCدرپوهنحی تعلیم وتربیه ، تجهیزصنوف درسی  پوهنحی تعلیم وتربیه با650 چوکی خیلی راحت ومیزهای خطابه والماری های مورد ضرورت شان .امضای تفاهم نامه باکمیسیون مستقل حقوق بشردرمورد آموزش اساسات حقوق بشر برای صنوف چهارم پوهنتون بامیان .جریان پروسه خریداری دو عراده موتر , چپرکت, دوشک,بالشت, رویجایی,کمپل و جنراتور برای لیلیه, تجهیزات دفتری ,سولر و بطری,تانکر های ذخیره آب ,چوکی برای محصلین و سایر ضروریات پوهنتون به کمک PRT ولایت بامیان .