دانشکده علوم اجتماعی - دانشگاه بامیان

دانشکده علوم اجتماعی

شرح مختصر در باره پوهنځي علوم اجتماعي دانشگاه بامیان:

این پوهنحی فعالیت رسمی خویش رادرسال 1390 آغازنموده است ودارای دیپارتمنت های جامعه شناسی، تاریخ ، باستان شناسی، توریزم وفلسفه می باشد . دیپارتمنت های جامعه شناسی وتاریخ قبل ازتشکیل این پوهنحی درچوکات پوهنحی تعلیم تربیه فعالیت می نمود واینک به لحاظ ارتباط رشتوی به پوهنحی علوم اجتماعی ملحق شده است واین پوهنحی هم اکنون دارای22 عضو کادر علمی بوده که همه آن از قشر ذکور می باشد. از مجموع 22 تن کادر علمی استخدام شده، 7 تن پوهنیار، 13 تن پوهیالی، 1 نفر نامزد پوهنیار، 2 نفر نامزد پوهیالی می باشد.

پوهنحي علوم اجتماعي داراي (1393) نفر محصل(۱۰۵۳نفر ذکورو۳۴۰ اناث تشکيل ميدهد) ميباشد. با وصف اينکه اين پوهنحی يکي از پوهنځي هاي کليدي در پوهنتون باميان ميباشد داراي تعمير تدريسي نميباشد که کار تعمیر تدریسی جدید آن 75% پیشرفته است تا فعلا از اين ناحيه به مشکل جدي مواجه است. این پوهنحی از سال تاسیس تا اکنون از دیپارتمنت جامعه شناسی و تاریخ 5 دور فارغ التحصیل دارند و دیپارتمنت فلسفه و باستان شناسی و توریزم هر کدام دو دور فارغ داده است

   پوهنځي علوم اجتماعي يکي از پوهنځي هاي کليدي است که در چوکات پوهنتون  بامیان درسال ۱۳۸۹ رسما منظور شده و در سال ۱۳۹۰با ديپارتمنت هاي مانند دیپارتمنت تاريخ، باستان شناسي، توريزم، فلسفه و جامعه شناسي رسماً به فعاليت آغاز نموده است.  اين دانشکده مطابق به ضروريات و ايجابات وقت و زمان، نظر به پلان توسعه اي دانشگاه باميان در سال ۱۳۸۹ خورشيدي ايجاد گرديد.

 ديپارتمنت هاي تاريخ و جامعه شناسي پوهنحی علوم اجتماعی که قبلادرچوکات پوهنحی تعلیم وتربیه فعالیت میکرد، درسال 1389 اولین دوره فارغینش رادرچوکات آن پوهنحی درجامعه تقدیم نموده وبعدازآن، الی کنون شش دوره دیگردرچوکات پوهنحی علوم اجتماعی فارغ داداند، ديپارتمنت هاي باستان شناسي،‌ فلسفه و توريزم هرکدام سه دور فارغ  داده اند. تعداد محصلین برحال، تعدادمحصلینی که ازدیپارتمنت های مختلف این پوهنحی به سویه لسانس فارغ التحصیل گردیده اند، برنامه های درسی وتعداد دوره های را که دیپارتمنت های مختلف این پوهنحی فارغ داده  اند، طبق جدول ذیل میباشند:

شماره

سال تحصیلی

دیپارتمنت

برنامه های درسی

تعدادمحصلین

تعداددوره های که تاکنون فارغ داده

تعداد فارغین

روزانه

شبانه

روزانه

شبانه

ذکور

اناث

مجموع

ذکور

اناث

مجموع

ذکور

اناث

مجموع

ذکور

اناث

مجموع

1

1389

تاریخ

مضامین اختصاصی، مسلکی ومضامین پوهنتون شمول مانند تاریخ معاصر افغانستان، ثقافت اسلامی، لسان انگلیسی، محیص زیست و ....

 

 

 

 

 

 

یک دوره

 

 

 

 

 

 

جامعه شناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1390

تاریخ

 

 

 

 

 

 

دو دوره

 

 

 

 

 

 

جامعه شناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1391

تاریخ

 

 

 

 

 

 

سه دوره

 

 

 

 

 

 

جامعه شناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1392

تاریخ

 

 

 

 

 

 

چهار دوره

 

 

 

 

 

 

جامعه شناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1393

تاریخ

مضامین اختصاصی، مسلکی ومضامین پوهنتون شمول مانند تاریخ معاصر افغانستان، ثقافت اسلامی، لسان انگلیسی، محیص زیست و ....

 

 

 

 

 

 

پنج دوره

 

 

 

 

 

 

جامعه شناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باستان شناسی

 

 

 

 

 

 

یک دوره

 

 

 

 

 

 

فلسفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توریزم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1394

تاریخ

 

 

 

 

 

 

شش دوره

 

 

 

 

 

 

جامعه شناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باستان شناسی

 

 

 

 

 

 

دو دوره

 

 

 

 

 

 

فلسفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توریزم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1395

تاریخ

 

 

 

 

 

 

هفت دوره

 

 

 

 

 

 

جامعه شناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باستان شناسی

 

 

 

 

 

 

سه دوره

 

 

 

 

 

 

فلسفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توریزم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مچموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

مجموع کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

         عالي ترين ارگان تصميم گيري در پوهنحی علوم اجتماعی مانند ساير پوهنحی ها، شوراي علمي و جلسه عمومي استادان است.

     تشکیلات اداری این پوهنحی بطورذیل است:

شماره

عنوان وظیفه

شرح وظایف

1

ریاست پوهنحی

مسئول عمومی امورات اداری وتدریسی پوهنحی میباشد.

2

معاونیت پوهنحی

همکار رئیس پوهنحی بوده ودرغیاب رئیس امورات ریاست را انجام میدهد.

3

آمریت دیپارتمنت ها

مسئول پیشبرد امورات اداری وتدریسی دیپارتمنت های مربوطه خویش میباشند.

4

مدیریت عمومی تدریسی

ترتیب وتنظیم امورات تدریسی مربوط به استادان ومحصلان پوهنحی طبق قوانین، مقررات ومعیارهای تحصیلی.

5

مدیریت اجرائیه

همکاربا مدیریت تدریسی.

6

خدمت کار

دونفر خدمت کاردرپوهنحی مشغول بکاربوده که تنظیفات دفاترمربوط به پوهنحی، وصنوف درسی را انجام میدهند.


 

يکي از نقاط قوت و دستاوردهاي اين پوهنځي اين است که بخش شبانه ديپارتمنت جامعه شناسي بر اساس مکتوب شماره(۴۸۰/۷۵۲) مورخ(۲۱/۸/۱۳۹۰) رياست انسجام اموراکادميک منظور و برنامه شبانه خود را داير کرده است.        

تعداد کادر وپرسونل علمی این پوهنحی بصورت دیپارتمنت وار درج جدول ذیل گردیده اند:

شماره

دیپارتمنت

تعداد کادرعلمی

سویه تحصیلی

رتبه علمی

تعداد اساتید درحال تحصیل

مقطع تحصیلی

محل تحصیل

لسانس

ماستر

داکتر

پوهیالی

پوهنیار

پوهنمل

پوهندوی

1

تاریخ

6 نفر

3

3

 

 

 

 

 

1 نفر

دکترا

هندوستان

2

جامعه شناسی

7 نفر

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

باستان شناسی

4 نفر

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

4

فلسفه

4 نفر

3

 

 

 

 

 

 

1 نفر

ماستری

قزاقستان

5

توریزم

0 نفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده علوم اجتماعي برنامه هاي مختلف ارتقاي کيفيت را از بدو تاسيس تا کنون روي دست دارد، تا با استفاده از راهکارهاي خوب و موثر زمينه تحصيلات در مقاطع مختلف تحصيلي مانند ماستري و دوکتورا را براي اساتيد اين دانشکده مهيا سازد.  این دانشکده درسال دارای تعمیردرکمپس جدید پوهنتون میشود.

 

لیست کارمندان ارشد پوهنځي علوم اجتماعی  با وظايف شان ( بشمول رئيس پوهنځي و آمرين ديپارتمنت ها)  بصورت جدول ذیل میباشد:

 

شماره

نام

تخلص

سمت

درجه تحصیل

رتبه علمی

شماره تماس

آدرس الکترونیک

1

محمدملا

سالنگی

رئیس پوهنحی

ماستر

پوهنیار

0767143268

mfrotansalangi@gmail.com

2

سیدهادی

هدایت

معاون پوهنحی

لیسانس

پوهیالی

 

 

3

محمدبشیر

الهام

آمردیپارتمنت تاریخ

لیسانس

پوهیالی

 

 

4

فاضل

اکبری

آمردیپارتمنت جامعه شناسی

لیسانس

پوهیالی

 

 

5

عبدالصمد

حکمت

آمردیپارتمنت فلسفه

لیسانس

پوهیالی

 

 

6

حبیب الله

حکمت

آمردیپارتمنت توریزم

لیسانس

پوهیالی

 

 

7

محمدیاسر

شهروند

آمردیپارتمنت باستان شناسی

لیسانس

پوهیالی.

 

 

8

سردار

امیری

مدیرعمومی تدریسی

لیسانس

 

 

 

9

علی جمعه

همدرد

مدیراجرائیه

لیسانس

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هاي کوتاه مدت و دراز مدت  دانشکده علوم اجتماعي

الف – برنامه هاي کوتاه مدت:

Ø      برگزاري سمينارها و کنفرانس هاي علمي

Ø      برگزاري دوره هاي آموزشي  کوتاه مدت در زمينه هاي مختلف علوم اجتماعي مانند، روش تحقيق، تئوريهاي توسعه، نوشتن پروپوزل، استفاده از تکنالوژي در تحقيق و تدريس، روش تدريس .......

Ø      همکاري با رسانه هاي همگاني مانند راديو و تلويزيون در قسمت تدوير ميز گردهاي علمي و برنامه هاي اجتماعي و سياسي، فرهنگي و تاريخي.......

Ø      همکاري با مراکز علمي- تحقيقی در بخش اجراي پروژه هاي آموزشي، تحقيقاتي، پلان و پاليسي سازي، مشوره دهي ....

Ø      همکاري با ادارات و سازمان هاي دولتي و خصوصي در قسمت اجراي پروژه هاي آموزشي، ترويج فرهنگ همدیگرپذيري،‌ حفظ ميراث هاي فرهنگي ...

Ø      ارزيابي مشکلات دانشجويان و تلاش جهت رفع پرابلم هاي که به آن مواجه اند

Ø      ارزيابي کيفي و کمي برنامه هاي دانشکده به صورت مستمر و دوامدار و سعي در جهت بهبود آنها.

Ø      معرفی محصلان برتربه مراکزمربوطه.

Ø      تقویت برنامه های ورزشی برای اساتید ومحصلان.

Ø      پذیرش ظرفیت دربخش ظرفیت علمی داخل خدمت.

 

ب – برنامه هاي دراز مدت

Ø      ارتقاء ظرفيت علمي استادان با فراهم سازي زمينه هاي تحقيقي و ادامه تحصيل آنها در مقاطع بالاتر تحصيلي

Ø      تلاش در جهت ايجاد دوره هاي ماستري و دوکتورا در دانشکده علوم اجتماعي

Ø      سعي بخاطر ايجاد ديپارتمنت هاي، مختلف مانند بشر شناسي، علوم سياسي، تاريخ معاصر، امور اجتماعي....

Ø      تجهيز دانشکده به کتابخانه خود کفا و داراي قابليت ارائه خدمات بر اساس سيستم هاي کتابداري جديد و با قابليت جستجو از طريق برنامه هاي کامپيوتري، امانت دهي منابع و صدور کارت عضويت.

Ø      تجهيز دانشکده به مرکز تکنولوژي معلوماتي مفيد و پاسخگو و لينک آن به مراکز تحقيقاتي دانشگاهاي خارجي و مراکز تحقيقي معتبر بين المللي

Ø      تلاش براي برقراري مناسبات علمي با ساير مراکز علمي و دانشگاه هاي معتبر منطقوي و جهاني به منظور تبادله تجارب علمي و فراهم سازي فرصتهاي تحصيلي براي دانشجويان و اساتيد در مقاطع بالاتر تحصيلي

Ø      ايجاد يک فصل نامه علمي تحت عنوان افق علوم اجتماعي به منظور چاپ و نشر مقالات علمي و گزارش هاي تحقيقي استادان، دانشجويان و ساير صاحبنظران در حوزه هاي مختلف علوم اجتماعي.

Ø      ایجادلابراتوار باستان شناسی به کمک موسسه دانا.

Ø      دسترسی به انترنت جهت تحقیق اساتید وپایان نامه های محصلین.

Ø      همکاری دربخش حکومت داری خوب با اداره محلی.

Ø      گسترش وهمکاری برنامه های باستان شناسی وصنعت گردشگری.

 

 

 

 

 

 

 اعضاء کادر علمی ديپارتمنت تاریخ

 

پوهنیارعلی جمعه همدرد "ماستر" مصروف تحصیل دوره دکترا

پوهنیارشیرعلی صمیمی

"ماستر"


پوهیالی محمداسحاق ابراهیمی "لسانس"


پوهیالی محمدبشیر الهام  "لسانس"


پوهیالی محمدجواد نظری  "لسانس"

پوهنيار محمد ملا فروتن سالنگي «ماستر»

                                                                                                                              

اعضاء کادر علمی ديپارتمنت باستان شناسی

 

پوهیالی سيدهادي هدايت«لیسانس»

 پوهيالي بصير بارز«لیسانس»

پوهيالي محمد ياسر ياسا«لیسانس»

پوهنيار لايق احمدي «ماستر»

اعضاء کادر علمی ديپارتمنت فلسفه

 

پوهيالي خليل الله فرزام      « لسانس» مصروف تحصيل دوره ماستري

پوهيالي عبدالصمد حکمت «لسانس»

 پوهيالي محمد هادي باهنر «لسانس»

 پوهيالي محمد ضيا روشنگر «لسانس»

 اعضاء کادر علمی ديپارتمنت جامعه شناسی

پوهيالي حبيب الله حکمت «لسانس»

پوهيالي محمد تقي تقدسي «لسانس» مصروف تحصيل دوره ماستري

پوهنيار محمد رسول کريمي «ماستر»

پوهنيار محمد رضا ابراهيم «ماستر»

پوهنيار رمضان احمدي «لسانس» مصروف تحصيل دوره ماستري

پوهيالي محمد فاضل اکبري «لسانس»

نامزد پوهنيار رضا اکبري  «ماستر»

 ديپارتمنت توريزم

این دیپارتمنت دارای دوبست کادری بوده ولی نظربه قانون جدید وزارت محترم تحصیلات عالی، تاکنون کاندیدای واجدالشرایط دراین بست ها داوطلب نشده اند. لذا فعلاامورات درسی این دیپارتمنت را اساتید قراردادی انجام میدهند.

محترم پوهيالي حبيب الله حکمت ازاعضای کادری علمی دیپارتمنت جامعه شناسی، آمریت دیپارتمنت را به عهده دارد.

 

.