تعلیم و تربیه - دانشگاه بامیان

تعلیم و تربیه

 

شرح مختصر در باره پوهنځي تعلیم وتربیه دانشگاه بامیان

پوهنحی تعلیم وتربیه یکی از اولین پوهنحی های است که در چوکات پوهنتون بامیان  درسال 1383 رسما منظور شده و در همان سال با دیپارتمنت های ( ریاضی و جامعه شناسی) رسما به فعالیت آغاز نموده که بعدآ با ایجاد پوهنحی علوم اجتماعی دیپارتمنت های تاریخ و جامعه شناسی به آن پوهنحی منتقل گردید. متعاقبآ در سال 1386 دیپارتمنت های دری، تاریخ، فزیک، کیمیا وبیولوژی در چوکات پوهنحی تعلیم وتریبه شروع به فعالیت نموده و همچنان در سال 1389 دیپارتمنت های انگلیسی و روانشناسی به این پوهنحی افزوده گردید و درسال 1391 سه دیپاردتمنت جدید که عبارتند از دیپارتمنت پشتو و کمپیوتر ساینس و معارف اسلامی در قالب پوهنحی تعلیم وتربیه شروع به فعالیت نموده و به تعقیب آن دیپارتمنت های مدیریت آموزیشی و پیداگوژی به فعالیت آغاز نمود.

متعاقبآ درسال 1390 برنامه شبانه ی دیپارتمنت انگلیسی ایجاد گردید که به تعقیب آن برنامه ی شبانه ی دیپارتمنت دری نیز آغاز به فعالیت کرد که متاسفانه برنامه ای شبانه ی دیپارتمنت دری به نظر به کمبود بودجه از طرف وزارت تحصیلات عالی به لغو تدریجی مواجه گردید.

دیپارتمنت های جامعه شناسی وتاریخ که قبل ازتاسیس پوهنحی علوم اجتماعی (سال 1390)، درچوکات پوهنحی تعلیم وتربیه فعالیت داشتند، هریک به ترتیب پنج دور و دو دور درچوکات آن پوهنحی فارغ داده اند. همچنان ديپارتمنت هاي ریاضی فزیک، کیمیا و بیولوژی که تا قبل ازتاسیس پوهنحی علوم طبیعی (سال 1393) درچوکات پوهنحی تعلیم وتربیه فعالیت داشتند، دیپارتمنت ریاضی هفت دور ومتباقی چهار دور درآن چوکات فارغ التحصیل داشته اند. درسال 1393 با ایجادپوهنحی های متذکره، ديپارتمنت های ریاضی، فزیک، کیمیا وبیولوژی درچوکات پوهنحی علوم طبیعی ودیپارتمنت های تاریخ وجامعه شناسی درچوکات پوهنحی علوم اجتماعی انتقال داده شد.

دیپارتمنت دری الی کنون هفت دوره، دیپارتمنت هاي انگلیسی وروانشناسی هرکدام چهاردور فارغ داده اند. دیپارتمنت های پشتو، کمپیوترساینس ومعارف اسلامی تاکنون فارغ التحصیل ندارند.

 

باوجودی که این پوهنحی یکی از اولین پوهنحی های ایجاد شده در پوهنتون بامیان میباشد، دارای تعمیر تدریسی کو چک بوده که گنجایش کمتر از نصف محصلین آن پوهنحی را دارا میباشد و هنوز این پوهنحی دارای کتابخانه و مرکز تحقیقات نمیباشد. این پوهنحی دچار کمبود شدید صنوف درسی و اتاق های اداری بوده که این مشکلات تاهنوزحل نشده است.

 

برنامه هاي کوتاه مدت و دراز مدت  پوهنحی تعلیم وتربیه

 

الف) برنامه های کوتاه مدت

Ø      برگزاری سیمنار ها و کنفرانس های علمی-تحقیقی

Ø      برگزاری دوره های آموزیشی کوتاه مدت هم برای استادان و هم برای محصلان

Ø      آموزش تحقیق میدانی برای محصیلین دیپارتمنت ها خصوصآ دیپارتمنت روانشناسی و پیداگوژی

Ø      آموزش پروپوزل نویسی و CV نویسی برای محصلین صنف چهارم

Ø      ارزیابی کیفیت تدریس توسط دیپارتمنت ها

Ø      پذیرش ظرفیت دربخش ظرفیت علمی داخل خدمت

   ب)  برنامه های درازمدت

Ø       فراهم نمودن زمینه تحصیل در مقاطع بالا تر (ماستری و دکترا) برای استادان و کارمندان پوهنحی

Ø      تجدید وبازنگری  دوامدار کریکولم و مفردات درسی در سطح دیپارتمنت ها

Ø      ایجاد توامیت با دانشگاه های داخلی و خارجی بخاطر تبادل تجارب و شریک ساختن نتایج تحقیق استادان و محصلان

Ø      توسعه ای دیپارتمنت انگلیسی از تیپارتمنت به مرکز زبان انگلیسی و ارایه برنامه های کوتاه مدت یکساله و شش ماهه در سطح دیپلومه و سرتیفیکیت برای کارمندان سایر ارگان های دولتی و خصوصی

Ø      ایجاد مرکز مشاوره صحت روانی و خانواده تحت پوشش دیپارتمنت روانشناسی.

Ø      تلاش براي برقراري مناسبات علمي با ساير مراکز علمي و دانشگاه هاي معتبر منطقوي و جهاني به منظور تبادله تجارب علمي و فراهم سازي فرصتهاي تحصيلي براي دانشجويان و اساتيد در مقاطع بالاتر تحصيلي

Ø      دسترسی به انترنت جهت تحقیق اساتید وپایان نامه های محصلین.