اقتصاد - دانشگاه بامیان

اقتصاد

شرح مختصر در باره پوهنځي اقتصاد دانشگاه بامیان

     نظر به شرایط و فرصتهای کشور عزیزمان افغانستان در عرصه های مختلف اقتصادی اعم از تجارت ، بازسازی ، منابع و فرصتهای جهانی بوجود آمده و نیز تحولات و تغییرات حاکم، خدا را سپاس میگویییم که به ما فرصت داده تا در خدمت اولاد وطن بوده و در ظرفیت سازی و ایجاد فضای لازم رشد و پیشرفت اقتصادی جامعه تلاش نمائیم. پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان در سال 1391 به مجموعه این پوهنتون اضافه گردید و از سال 1392 با دو دیپارتمنت ( بانکداری و تجارت ، و اداره و مدیریت ) اقدام به جذب و تدریس محصل اقدام نمود که در سال بعدی (1393) دو دیپارتمنت دیگر آن (اقتصاد ملی ، و احصائیه و کمپیوتر ) نیز منظور و شروع به کار کرد.

نیاز سنجی آموزشی:

      پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان منحیث نیاز ضروری جامعه و دولت در این منطقه آرام و مستعد بوجود آمده و آرزو دارد توسط اساتید جوان و پروگرامهای هرچه بهتر وزارت تحصیلات عالی، با ارائه خدمات شایسته آموزشی و تحقیقی مصدر نبوغ و تحرک اقتصادی فارغ التحصیلان و جامعه انسانی گردد.

دیدگاه پوهنحی:

      پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان در نظر دارد به زودترین فرصت از نهادهای موفق آموزشی در سطح کشور گردد و بدور ازجانبداری و دیگر مسائل، با ارتباطات منطقوی و جهانی، مثمریت فعالیت های خویش را ارتقا بخشد.

اهداف آموزشی:

      اهداف مشخص این نهاد علمی – آموزشی : آموزش با کیفیت در سطح کشور ، ابتکارات بهتر آموزشی و علمی ، و ارتباطات و تلاش های وسیع داخلی و خارجی در عرصه های مختلف در سطح محلی ، کشوری و جهانی میباشد.

 

برنامه هاي کوتاه مدت و دراز مدت  دانشکده اقتصاد

 

الف – برنامه هاي کوتاه مدت:

1.ارزیابی کیفی و کمی برنامه های مختلف پوهنحی بصورت مستمر و دوامدار، و بهبود آنها

2.ایجاد کتابخانه مطلوب در پوهنحی دارای حداقل 3000 جلد کتاب موثر برای آموزش و پژوهش محصلین و اساتید

3.فعال ساختن مرکز معلوماتی در پوهنحی ،مجهز به اینترنت، برای رشد نشریات ، سمینارها و امر تحقیق محصلین

4.تشویق و راه اندازی کنفرانس های تحقیقی و عملی در سطح پوهنحی ، پوهنتون و جامعه

5.همکاری و ارتباطات با دوایر دولتی و خصوصی در امور مشاوره ، پالیسی سازی و دوره های پرکتیکی محصلین

6.پذیرش ظرفیت دربخش ظرفیت علمی داخل خدمت.

 

ب – برنامه هاي درازمدت:

1.بلند بردن سطح کیفی برنامه های مختلف پوهنحی بصورت خاص

2.توسعه برنامه های آموزشی و تحقیقی پوهنحی متناسب با نیاز روز جامعه و بازار

3.تشویق و ترویج عرضه خدمات مسلکی لازم و مورد نیاز در سطح جامعه و بازار

4.رشد آموزش راه دور و برنامه های اکمال تخصص اساتید با پوهنتون های معتبر داخلی و خصوصآ خارجی

5.تجدید و بازنگری برنامه ها ، مفردات ، اهداف و استراتژیها در مقاطع زمانی لازم

 

 

دیپارتمنت بانکداری و تجارت:

      دیپارتمنت بانکداری و تجارت از تشکل های علمی جدید پوهنحی های اقتصاد کشور بوده و در پوهنحی اقتصاد-پوهنتون بامیان بطور مشخص و فعال در بخشهای مربوطه خویش مسائل نظری و عملی تجارت و امور پولی و بانکی مدرن جهانی و نیز تحولات و تاثیرات داخلی آن را در غالب مضمون های تخصصی ای چون؛ امور مالی ، امور پولی ، سیاستها و روشهای تجاری ، و ... مورد مطالعه و تعقیب قرار میدهد تا دانش آموختگان آن با ظرفیت و آگاهی لازم بعد از ختم دوره لیسانس وارد کار و مطالعه بیشتر امورات مسلکی خویش گردند.

 

اعضاء کادر علمی ديپارتمنت بانکداری و تجارت

 

پوهیالی محمدباقر معرفت «لیسانس»

پوهيالي محمدشریف بابک «لیسانس»

پوهیالی محمدمحفوظ فقیری «لیسانس»

 پوهيالي جمعه رسولی «لیسانس»

دیپارتمنت اداره و مدیریت:

      دیپارتمنت مذکور نیز از ضرورت های علمی سازمانها و شرکتهای خصوصی و دولتی امروز میباشد و بطور مشخص و کامل اصول و فرمولهای مدیریت و تکنیکهای بررسی و کنترل آن را در چوکات مفردات درسی ای چون؛ مدیریت بازاریابی ، مدیریت تشبثات ( کار آفرینی ) ، بررسی و کنترل ، محاسبه مالی ، و ... مورد مطالعه و تحقیق قرار میدهد تا منبع و نیرویی در جهت سازماندهی و ایجاد تشبثات کوچک و بزرگ گردد.

 

 

اعضاء کادر علمی ديپارتمنت اداره و مدیریت

 

پوهیالی اسدالله کاظمی «لیسانس»

پوهيالي امین بامی «لیسانس»

پوهیالی اسحق فرهمند «لیسانس»

 پوهيالي اکبراحمدی «لیسانس»


دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر؛

      علوم و روشهای آمارگیری و تجهیز آن با نیروی کمپیوتر از مبانی هر حرکت و تصمیم گیری ،خصوصآ در امور اقتصادی امروز میباشد که در دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر این پوهنحی با آموختن اساسات و روشهای تجزیه و تحلیل ارقام مربوطه به این توانمندی میتوان رسید که در مفردات درسی آن ( احصائیه ، احتمالات ، تحلیل ارقام ، اکونومتری ، تجارت الکترونیک ، و امور کمپیوتری آنها ... ) تعیین میباشد تا دانش آموختگان روشهای دقیق و اساسی را کمایی کنند.

 

 

اعضاء کادر علمی ديپارتمنت احصائیه و کمپیوتر

 

 

پوهيالي اسماعیل احمدی  «لیسانس»

 پوهيالي قاسم شفایی «لیسانس»

                          

 

دیپارتمنت اقتصاد ملی؛

      گروه علمی اقتصاد ملی این پوهنحی از بخشهای اساسی و زیربنایی بوده که ضمن انتقال مفاهیم علمی و کاربردی سایر دیپارتمنت ها، راهنمایی موثر در جهت گیری علمی روز برای دانش آموختگان پوهنحی و خصوصآ اقتصاددانان بخش خود میباشد که این مسئولیت را با مضامین کلیدی خود ( اقتصاد خرد ، اقتصاد کلان ، اقتصاد بین الملل ، امور رشد و انکشاف،اقتصاد منطقوی،اقتصاد افغانستان و...) پیش میبرد تا با دید کلی و سیاستهای کامل هر امر اقتصادی آشنا سازد.

 

 

اعضاء کادر علمی ديپارتمنت اقتصاد ملی

 

 

پوهيالي محمدمرادی  «لیسانس»

 

پوهيالی حسیندادحسینی «لیسانس»