دانشکده زراعت و مالداری - دانشگاه بامیان

دانشکده زراعت و مالداری

شرح مختصر در باره پوهنځي زراعت ومالداری دانشگاه بامیان

دانشکده زراعت و مالداری دانشگاه بامیان افتخارات عظیم و باشکوه تاریخ تمدن و فرهنگ بامیان زمین، بیانگر وجود مراکز دانش، معارف، مطالعه و تحقیق در انواع علوم بوده است.  دانشکده زراعت و مالداری همزمان با ثبت دوباره دانشگاه بامیان در سال 1383 با سه دیپارتمنت (اگرانومی، باغداری و علوم حیوانی) شروع به فعالیت نموده و هم اکنون دارای هفت دیپارتمنت می باشد که درجدول ذیل آورده شده اند.

دیدگاه: دانشکده زارعت و مالداری تلاش می نماید تا ظرفیت و اقتصاد جامعه را برای توسعه، رشد و انکشاف زراعت و مالداری پایدار، توسط تربیه متخصصین زراعت و مالداری بدون در نظر داشت تعصبات  جنسی، قومی، مذهبی و دینی، زبانی و ملتی و با تعهد به ارزشهای ملی و قانونی کشور بهبود بخشد.

رسالت: دانشکده زارعت و مالداری رسالت دارد تا جهت رشد و انکشاف آموزش دانشجویان، استادان متخصص و با تجربه جذب نموده و شرایط و امکانات درسی عملی و نظری را مهیا سازند؛ تا فارغ التحصیلان این دانشکده بتوانند منابع انسانی مؤثر برای رفع ضرورت های جامعه باشند. این دانشکده تلاش می نماید تا خود را مطابق معیارهای علمی که توسط پلان راهبردی دانشگاه بامیان و وزارت تحصیلات عالی درر نظر گرفته شده اند، آماده سازد و بدین طریق امیدوار است تا سهم فعال در ساختن یک افغانستان نوین و شکوفا داشته باشد.

 ديپارتمنت هاي اگرانومی، باغداری وعلوم حیوانی الی کنون ده دوره فارغ التحصیل داشته وديپارتمنت هاي اقتصاد زراعتی، خاکشناسی و آبیاری، جنگلات و منابع طبیعی، پاراکلینیک که بعدا (درسال      ) درچوکات این پوهنحی ایجادشده اند، هرکدام (               ) دور فارغ  داده اند.

تعداد محصلین برحال، تعدادمحصلینی که ازدیپارتمنت های مختلف این پوهنحی به سویه لسانس فارغ التحصیل گردیده اند، برنامه های درسی وتعداد دوره های را که دیپارتمنت های مختلف این پوهنحی فارغ داده  اند، طبق جدول ذیل میباشند:

شماره

سال تحصیلی

دیپارتمنت

برنامه های درسی

تعدادمحصلین

تعداددوره های که تاکنون فارغ داده

تعداد فارغین

روزانه

شبانه

روزانه

شبانه

ذکور

اناث

مجموع

ذکور

اناث

مجموع

ذکور

اناث

مجموع

ذکور

اناث

مجموع

1

1386

اگرانومی

مضامین اختصاصی، مسلکی ومضامین پوهنتون شمول مانند تاریخ معاصر افغانستان، ثقافت اسلامی، لسان انگلیسی، محیط زیست و ....

 

 

 

 

 

 

یک دوره

 

 

 

 

 

 

باغداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم حیوانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

65

 

 

 

2

1387

اگرانومی

 

 

 

 

 

 

دو دوره

 

 

 

 

 

 

باغداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم حیوانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

77

 

 

 

3

1388

اگرانومی

 

 

 

 

 

 

سه دوره

 

 

 

 

 

 

باغداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم حیوانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

65

 

 

 

4

1389

اگرانومی

 

 

 

 

 

 

چهاردوره

 

 

 

 

 

 

باغداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم حیوانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

5

1390

اگرانومی

مضامین اختصاصی، مسلکی ومضامین پوهنتون شمول مانند تاریخ معاصر افغانستان، ثقافت اسلامی، لسان انگلیسی، محیط زیست و ....

 

 

 

 

 

 

پنج دوره

 

 

 

 

 

 

باغداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم حیوانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افتصادزراعتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاکشناسی وآبیاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنگلات ومنابع طبیعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاراکلینیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

53

 

 

 

6

1391

اگرانومی

 

 

 

 

 

 

شش دوره

 

 

 

 

 

 

باغداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم حیوانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افتصادزراعتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاکشناسی وآبیاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنگلات ومنابع طبیعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاراکلینیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

77

 

 

 

7

1392

اگرانومی

 

 

 

 

 

 

هفت دوره

 

 

 

 

 

 

باغداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم حیوانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افتصادزراعتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاکشناسی وآبیاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنگلات ومنابع طبیعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاراکلینیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

73

 

 

 

 

 

8

1393

اگرانومی

مضامین اختصاصی، مسلکی ومضامین پوهنتون شمول مانند تاریخ معاصر افغانستان، ثقافت اسلامی، لسان انگلیسی، محیط زیست و ....

 

 

 

 

 

 

هشت دوره

 

 

 

 

 

 

باغداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم حیوانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افتصادزراعتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاکشناسی وآبیاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنگلات ومنابع طبیعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاراکلینیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

123

 

 

 

9

1394

اگرانومی

 

 

 

 

 

 

نه دوره

 

 

 

 

 

 

باغداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم حیوانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افتصادزراعتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاکشناسی وآبیاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنگلات ومنابع طبیعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاراکلینیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

129

 

 

 

10

1395

اگرانومی

 

 

 

 

 

 

ده دوره

 

 

 

 

 

 

باغداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم حیوانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افتصادزراعتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاکشناسی وآبیاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنگلات ومنابع طبیعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاراکلینیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

مجموع کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

724

 

 

 

 

 

         عالي ترين ارگان تصميم گيري در پوهنحی زراعت ومالداری مانند ساير پوهنحی ها، شوراي علمي و جلسه عمومي استادان است.

     تشکیلات اداری این پوهنحی بطورذیل است:

شماره

عنوان وظیفه

شرح وظایف

1

ریاست پوهنحی

مسئول عمومی امورات اداری وتدریسی پوهنحی میباشد.

2

معاونیت پوهنحی

همکار رئیس پوهنحی بوده ودرغیاب رئیس امورات ریاست را انجام میدهد.

3

آمریت دیپارتمنت ها

مسئول پیشبرد امورات اداری وتدریسی دیپارتمنت های مربوطه خویش میباشند.

4

مدیریت عمومی تدریسی

ترتیب وتنظیم امورات تدریسی مربوط به استادان ومحصلان پوهنحی طبق قوانین، مقررات ومعیارهای تحصیلی.

5

مدیریت اجرائیه

همکاربا مدیریت تدریسی.

6

خدمت کار

دونفر خدمت کاردرپوهنحی مشغول بکاربوده که تنظیفات دفاترمربوط به پوهنحی، وصنوف درسی را انجام میدهند.

 

           

تعداد کادر وپرسونل علمی این پوهنحی بصورت دیپارتمنت وار درج جدول ذیل گردیده اند:

شماره

دیپارتمنت

تعداد کادرعلمی

سویه تحصیلی

رتبه علمی

تعداد اساتید درحال تحصیل

مقطع تحصیلی

محل تحصیل

لسانس

ماستر

داکتر

پوهیالی

پوهنیار

پوهنمل

پوهندوی

1

اگرانومی

9

5

4

 

 

 

 

 

2 نفر

دکترا

 

2

باغداری

8

3

5

 

 

 

 

 

3 نفر

دکترا

جاپان

3

علوم حیوانی

6

1

4

 

 

 

 

 

2 نفر

ماستری ودکترا

کابل وهند

4

افتصادزراعتی

4

3

 

 

 

 

 

 

1 نفر

ماستری

جاپان

5

خاکشناسی وآبیاری

3

 

3

 

 

3

 

 

1 نفر

دکترا

جاپان

6

جنگلات ومنابع طبیعی

4

2

 

 

 

 

 

 

2 نفر

ماستری

تایلند وهند

7

پاراکلینیک

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع

34

 

 

 

 

 

 

 

13

6 ماستری  و7 دکترا

 

 

 

 

 

پوهنحی زراعت ومالداری برنامه هاي مختلف ارتقاي کيفيت را از بدو تاسيس تا کنون روي دست دارد، تا با استفاده از راهکارهاي خوب و موثر زمينه تحصيلات در مقاطع مختلف تحصيلي مانند ماستري و دوکتورا را براي اساتيد اين دانشکده مهيا سازد.

 

لیست کارمندان ارشد پوهنځي زراعت ومالداری با وظايف شان ( بشمول رئيس پوهنځي و آمرين ديپارتمنت ها)  بصورت جدول ذیل میباشد:

 

شماره

نام

تخلص

سمت

درجه تحصیل

رتبه علمی

شماره تماس

آدرس الکترونیک

1

سیدباقر

حسینی

رئیس پوهنحی

ماستر

 

 

 

2

محمدحسن

ذکی

معاون پوهنحی

ماستر

 

 

 

3

محمدامین

شریفی

آمردیپارتمنت اگرانومی

 

 

 

 

4

سیداسحق

حسینی

آمردیپارتمنت باغداری

 

 

 

 

5

محمداقبال

حیدری

آمردیپارتمنت علوم حیوانی

 

 

 

 

6

سیدرضا

هاشمی

آمردیپارتمنت اقتصادزراعتی

لیسانس

 

 

 

7

توره باز

پویش

آمردیپارتمنت خاک شناسی

ماستر

 

 

 

8

محمدنعیم

لعلی

آمردیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی

 

 

 

 

9

محمدوکیل

حسنی

آمردیپارتمنت پاراکلینیک

ماستر

 

 

 

 

سیدمشتاق

عالمی

مدیرعمومی تدریسی

 

 

 

 

 

قهار

کاتب زاده

مسئول لابراتوار

 

 

 

 

 

احمدعلی

رحیمی

مدیرکتابخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هاي کوتاه مدت و دراز مدت  دانشکده علوم اجتماعي

الف – برنامه هاي کوتاه مدت:

Ø      برگزاري سمينارها و کنفرانس هاي علمي

Ø      برگزاري دوره هاي آموزشي  کوتاه مدت در زمينه هاي مختلف علوم اجتماعي مانند، روش تحقيق، تئوريهاي توسعه، نوشتن پروپوزل، استفاده از تکنالوژي در تحقيق و تدريس، روش تدريس .......

Ø      همکاري با رسانه هاي همگاني مانند راديو و تلويزيون در قسمت تدوير ميز گردهاي علمي و برنامه هاي اجتماعي و سياسي، فرهنگي و تاريخي.......

Ø      همکاري با مراکز علمي- تحقيقی در بخش اجراي پروژه هاي آموزشي، تحقيقاتي، پلان و پاليسي سازي، مشوره دهي ....

Ø      همکاري با ادارات و سازمان هاي دولتي و خصوصي در قسمت اجراي پروژه هاي زراعتی ومالداری.

Ø      ارزيابي مشکلات دانشجويان و تلاش جهت رفع پرابلم هاي که به آن مواجه اند

Ø      ارزيابي کيفي و کمي برنامه هاي دانشکده به صورت مستمر و دوامدار و سعي در جهت بهبود آنها.

Ø      تقویت برنامه های ورزشی برای اساتید ومحصلان.

Ø      پذیرش ظرفیت دربخش ظرفیت علمی داخل خدمت.

 

ب – برنامه هاي دراز مدت

Ø      ارتقاء ظرفيت علمي استادان با فراهم سازي زمينه هاي تحقيقي و ادامه تحصيل آنها در مقاطع بالاتر تحصيلي

Ø      تلاش در جهت ايجاد دوره هاي ماستري و دوکتورا در دانشکده علوم اجتماعي

Ø      سعي بخاطر ايجاد ديپارتمنت هاي، مختلف مانند بشر شناسي، علوم سياسي، تاريخ معاصر، امور اجتماعي....

Ø      تجهيز دانشکده به کتابخانه خود کفا و داراي قابليت ارائه خدمات بر اساس سيستم هاي کتابداري جديد و با قابليت جستجو از طريق برنامه هاي کامپيوتري، امانت دهي منابع و صدور کارت عضويت.

Ø      تجهيز دانشکده به مرکز تکنولوژي معلوماتي مفيد و پاسخگو و لينک آن به مراکز تحقيقاتي دانشگاهاي خارجي و مراکز تحقيقي معتبر بين المللي

Ø      تلاش براي برقراري مناسبات علمي با ساير مراکز علمي و دانشگاه هاي معتبر منطقوي و جهاني به منظور تبادله تجارب علمي و فراهم سازي فرصتهاي تحصيلي براي دانشجويان و اساتيد در مقاطع بالاتر تحصيلي

Ø      دسترسی به انترنت جهت تحقیق اساتید وپایان نامه های محصلین.

 

 

 اعضاء کادر علمی ديپارتمنت علوم حیوانی

پوهیالی محمداقبال حیدری  "لسانس"


پوهنیارمحمدوکیل حسنی

"ماستر"

 


پوهنیار محمدجواد فاضلی "ماستر"

پوهنیارمحمدرئوف اکبری  "درحال تکمیل دوره دکترا"

پوهیالی محمدحکیم  "لسانس"

پوهنمل احمدحسین راسخ «ماستر»

 

                                                                                                                                                                             

اعضاء کادر علمی ديپارتمنت اقتصادزراعتی

 

پوهیالی سيدضیغم کاظمی «لیسانس»

 پوهيالي زین العابدین حکیمی «لیسانس»

پوهيالي سیدجلیل هاشمی «لیسانس»

پوهنيار سیدرضا هاشمی «لیسانس»

 

 

اعضاء کادر علمی ديپارتمنت جنگلات

 

پوهيالي محمدنعیم لعلی      « لسانس

 

پوهيالي غلام حضرت غلامی  «لسانس»

درحال تکمیل دوره ماستری


 

 پوهيالي قربان علیار «لسانس»

درحال تکمیل دوره ماستری

 

 

 اعضاء کادر علمی ديپارتمنت اگرانومی

پوهنیارعبدالله نوروزی «ماستر»

پوهنیارسیدباقرحسینی «ماستر»

پوهیالی محمد امین شریفی   «لیسانس

پوهیالی جعفر شیرزاد   «لیسانس

پوهیالی حبیب الله بهلول   «لسانس

پوهنیارعلیاورسیرت   «ماستر»

مصروف تکمیل دوره دکترا


پوهنیارحسین محمدی   «ماستر»

مصروف تکمیل دوره دکترا

 


 پوهیالی سیدحمیدالله   «لیسانس»

مصروف تکمیل دوره ماستری

 


پوهیالی محمددین روستازاده   «لیسانس»

مصروف تکمیل دوره ماستری


 

 اعضاء کادر علمی ديپارتمنت باغداری

پوهیالی سیداسحق حسینی «لیسانس»

پوهنیارفاطمه فهیمی «ماستر»

پوهنیارنیکبخت فهیمی   «ماستر»

پوهیالی عوضعلی حسینی   «لیسانس»

پوهیالی اسحق راسخ   «لسانس»

پوهنیاردولت شاه پویش   « ماستر »

پوهنیارعبدالقیوم رضای "ماستر" درحال تکمیل دوره دکترا

پوهنیارزین الله حازم "ماستر" درحال تکمیل دوره دکترا

 

 

اعضاء کادر علمی ديپارتمنت خاکشناسی وآبیاری  

پوهنیارتوره باز پویش   «ماستر»

پوهنیارمحمدحسن ذکی  «ماستر»

پوهنیارسیدضیاالدین هاشمی  «ماستر»

درحال تکمیل دوره دکترا

اعضاء وکارمندان اداری پوهنحی زراعت ومالداری  

نظربه لایحه جدید وزارت محترم تحصیلات عالی، دراین دیپارتمنت الی کنون کاندیدای واجدالشرایط داوطلب نشده اند.

سیدمشتاق عالمی مدیرعمومی تدریسی "لیسانس"

احمدعلی رحیمی مدیرکتابخانه "لیسانس"

اعضاء کادر علمی ديپارتمنت پاراکلینیک 

قهار کاتب زاده مدیر لابراتوار "لیسانس"