زراعت و مالداری - دانشگاه بامیان

زراعت و مالداری

شرح مختصر در باره پوهنځي زراعت ومالداری دانشگاه بامیان

دانشکده زراعت و مالداری دانشگاه بامیان افتخارات عظیم و باشکوه تاریخ تمدن و فرهنگ بامیان زمین، بیانگر وجود مراکز دانش، معارف، مطالعه و تحقیق در انواع علوم بوده است.  دانشکده زراعت و مالداری همزمان با ثبت دوباره دانشگاه بامیان در سال 1383 با سه دیپارتمنت (اگرانومی، باغداری و علوم حیوانی) شروع به فعالیت نموده و هم اکنون دارای هفت دیپارتمنت می باشد که درجدول ذیل آورده شده اند.

دیدگاه: دانشکده زارعت و مالداری تلاش می نماید تا ظرفیت و اقتصاد جامعه را برای توسعه، رشد و انکشاف زراعت و مالداری پایدار، توسط تربیه متخصصین زراعت و مالداری بدون در نظر داشت تعصبات  جنسی، قومی، مذهبی و دینی، زبانی و ملتی و با تعهد به ارزشهای ملی و قانونی کشور بهبود بخشد.

رسالت: دانشکده زارعت و مالداری رسالت دارد تا جهت رشد و انکشاف آموزش دانشجویان، استادان متخصص و با تجربه جذب نموده و شرایط و امکانات درسی عملی و نظری را مهیا سازند؛ تا فارغ التحصیلان این دانشکده بتوانند منابع انسانی مؤثر برای رفع ضرورت های جامعه باشند. این دانشکده تلاش می نماید تا خود را مطابق معیارهای علمی که توسط پلان راهبردی دانشگاه بامیان و وزارت تحصیلات عالی درر نظر گرفته شده اند، آماده سازد و بدین طریق امیدوار است تا سهم فعال در ساختن یک افغانستان نوین و شکوفا داشته باشد.

 ديپارتمنت هاي اگرانومی، باغداری وعلوم حیوانی الی کنون ده دوره فارغ التحصیل داشته وديپارتمنت هاي اقتصاد زراعتی، خاکشناسی و آبیاری، جنگلات و منابع طبیعی، پاراکلینیک که بعدا (درسال      ) درچوکات این پوهنحی ایجادشده اند، هرکدام (               ) دور فارغ  داده اند.

پوهنحی زراعت ومالداری برنامه هاي مختلف ارتقاي کيفيت را از بدو تاسيس تا کنون روي دست دارد، تا با استفاده از راهکارهاي خوب و موثر زمينه تحصيلات در مقاطع مختلف تحصيلي مانند ماستري و دوکتورا را براي اساتيد اين دانشکده مهيا سازد.

 

 

برنامه هاي کوتاه مدت و دراز مدت  دانشکده علوم اجتماعي

الف – برنامه هاي کوتاه مدت:

Ø      برگزاري سمينارها و کنفرانس هاي علمي

Ø      برگزاري دوره هاي آموزشي  کوتاه مدت در زمينه هاي مختلف علوم اجتماعي مانند، روش تحقيق، تئوريهاي توسعه، نوشتن پروپوزل، استفاده از تکنالوژي در تحقيق و تدريس، روش تدريس .......

Ø      همکاري با رسانه هاي همگاني مانند راديو و تلويزيون در قسمت تدوير ميز گردهاي علمي و برنامه هاي اجتماعي و سياسي، فرهنگي و تاريخي.......

Ø      همکاري با مراکز علمي- تحقيقی در بخش اجراي پروژه هاي آموزشي، تحقيقاتي، پلان و پاليسي سازي، مشوره دهي ....

Ø      همکاري با ادارات و سازمان هاي دولتي و خصوصي در قسمت اجراي پروژه هاي زراعتی ومالداری.

Ø      ارزيابي مشکلات دانشجويان و تلاش جهت رفع پرابلم هاي که به آن مواجه اند

Ø      ارزيابي کيفي و کمي برنامه هاي دانشکده به صورت مستمر و دوامدار و سعي در جهت بهبود آنها.

Ø      تقویت برنامه های ورزشی برای اساتید ومحصلان.

Ø      پذیرش ظرفیت دربخش ظرفیت علمی داخل خدمت.

 

ب – برنامه هاي دراز مدت

Ø      ارتقاء ظرفيت علمي استادان با فراهم سازي زمينه هاي تحقيقي و ادامه تحصيل آنها در مقاطع بالاتر تحصيلي

Ø      تلاش در جهت ايجاد دوره هاي ماستري و دوکتورا در دانشکده علوم اجتماعي

Ø      سعي بخاطر ايجاد ديپارتمنت هاي، مختلف مانند بشر شناسي، علوم سياسي، تاريخ معاصر، امور اجتماعي....

Ø      تجهيز دانشکده به کتابخانه خود کفا و داراي قابليت ارائه خدمات بر اساس سيستم هاي کتابداري جديد و با قابليت جستجو از طريق برنامه هاي کامپيوتري، امانت دهي منابع و صدور کارت عضويت.

Ø      تجهيز دانشکده به مرکز تکنولوژي معلوماتي مفيد و پاسخگو و لينک آن به مراکز تحقيقاتي دانشگاهاي خارجي و مراکز تحقيقي معتبر بين المللي

Ø      تلاش براي برقراري مناسبات علمي با ساير مراکز علمي و دانشگاه هاي معتبر منطقوي و جهاني به منظور تبادله تجارب علمي و فراهم سازي فرصتهاي تحصيلي براي دانشجويان و اساتيد در مقاطع بالاتر تحصيلي

Ø      دسترسی به انترنت جهت تحقیق اساتید وپایان نامه های محصلین.

 

 

 اعضاء کادر علمی ديپارتمنت علوم حیوانی

شماره نام تخلص رتبه علمی درجه تحصیل دیپارتمنت
1 محد افبال حیدری پوهیالی لیسانس علوم حیوانی
2 محمد وکیل حسنی پوهنیار ماستر علوم حیوانی
3 محمد جواد فاضلی پوهنیار ماستر علوم حیوانی
4 محمد رئوف اکبری پوهنیار در حال تکمیل دوره دوکتورا علوم حیوانی
5 محمد حکیم   پوهیالی لیسانس عولوم حیوانی
6 احمد حسین راسخ پوهنمل ماستر علوم حیوانی
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

پوهیالی محمداقبال حیدری  "لسانس"


پوهنیارمحمدوکیل حسنی

"ماستر"

 


پوهنیار محمدجواد فاضلی "ماستر"

پوهنیارمحمدرئوف اکبری  "درحال تکمیل دوره دکترا"

پوهیالی محمدحکیم  "لسانس"

پوهنمل احمدحسین راسخ «ماستر»

 

                                                                                                                                                                             

اعضاء کادر علمی ديپارتمنت اقتصادزراعتی

 

پوهیالی سيدضیغم کاظمی «لیسانس»

 پوهيالي زین العابدین حکیمی «لیسانس»

پوهيالي سیدجلیل هاشمی «لیسانس»

پوهنيار سیدرضا هاشمی «لیسانس»

 

 

اعضاء کادر علمی ديپارتمنت جنگلات

 

پوهيالي محمدنعیم لعلی      « لسانس

 

پوهيالي غلام حضرت غلامی  «لسانس»

درحال تکمیل دوره ماستری


 

 پوهيالي قربان علیار «لسانس»

درحال تکمیل دوره ماستری

 

 

 اعضاء کادر علمی ديپارتمنت اگرانومی

پوهنیارعبدالله نوروزی «ماستر»

پوهنیارسیدباقرحسینی «ماستر»

پوهیالی محمد امین شریفی   «لیسانس

پوهیالی جعفر شیرزاد   «لیسانس

پوهیالی حبیب الله بهلول   «لسانس

پوهنیارعلیاورسیرت   «ماستر»

مصروف تکمیل دوره دکترا


پوهنیارحسین محمدی   «ماستر»

مصروف تکمیل دوره دکترا

 


 پوهیالی سیدحمیدالله   «لیسانس»

مصروف تکمیل دوره ماستری

 


پوهیالی محمددین روستازاده   «لیسانس»

مصروف تکمیل دوره ماستری


 

 اعضاء کادر علمی ديپارتمنت باغداری

پوهیالی سیداسحق حسینی «لیسانس»

پوهنیارفاطمه فهیمی «ماستر»

پوهنیارنیکبخت فهیمی   «ماستر»

پوهیالی عوضعلی حسینی   «لیسانس»

پوهیالی اسحق راسخ   «لسانس»

پوهنیاردولت شاه پویش   « ماستر »

پوهنیارعبدالقیوم رضای "ماستر" درحال تکمیل دوره دکترا

پوهنیارزین الله حازم "ماستر" درحال تکمیل دوره دکترا

 

 

اعضاء کادر علمی ديپارتمنت خاکشناسی وآبیاری  

پوهنیارتوره باز پویش   «ماستر»

پوهنیارمحمدحسن ذکی  «ماستر»

پوهنیارسیدضیاالدین هاشمی  «ماستر»

درحال تکمیل دوره دکترا

اعضاء وکارمندان اداری پوهنحی زراعت ومالداری  

نظربه لایحه جدید وزارت محترم تحصیلات عالی، دراین دیپارتمنت الی کنون کاندیدای واجدالشرایط داوطلب نشده اند.

سیدمشتاق عالمی مدیرعمومی تدریسی "لیسانس"

احمدعلی رحیمی مدیرکتابخانه "لیسانس"

 

قهار کاتب زاده مدیر لابراتوار "لیسانس"