دانشکده ها - دانشگاه بامیان

دانشکده ها

دانشگاه بامیان دارای شش دانشکده ذیل می باشد.

  1. دانشکده زراعت و مالداری؛
  2. دانشکده تعلیم و تربیه؛
  3. دانشکده علوم اجتماعی؛
  4. دانشکده زمین شناسی؛
  5. دانشکده اقتصاد؛ و
  6. دانشکده علوم طبیعی.