نقش ارتباط غیر کلامی در بهبود یادگیری فراگیران - دانشگاه بامیان

نقش ارتباط غیر کلامی در بهبود یادگیری فراگیران

نویسنده: پوهیالی عبدالخالق آموزگاردیپارتمنت مدیریت آموزشی، پوهنحی تعلیم و تربیه، پوهنتون بامیان

ایمیل آدرس: ab.19amozgar.88@gmail.com

 

چکیده

این تحقیق کتابخانه‌ای و مروری با هدف بررسی ویژگی‌ها و کانال‌‌های ارتباط غیر کلامی و نقش آن در بهبود وضعیت تدریس و یادگیری انجام شد. به اساس یافته‌های این تحقیق، ارتباط غیر کلامی جزء جداناپذیر زندگی اجتماعی بوده و شامل پیام‌های است که بدون استفاده از کلمات ارسال می‌گردد. بیشتر از نصف مکالمات رو در روی ما را نشانه‌های غیر کلامی تشکیل می‌دهند که این نشانه‌ها، احساسات و معانی را بدون ادای کلمات بیان می‌نمایند. برای انتقال بهتر پیام، ارتباط کلامی و غیر کلامی، هر‌دو به‌صورت یکپارچه و جدا‌ناپذیر عمل می‌کند؛ بنا براین معلم در جریان تدریس نیز باید قادر باشد که هر‌دو الگو (کلامی و غیر کلامی) را به‌صورت توأم بکار ببرد. استفاده از کانال‌های ارتباط غیر کلامی در تدریس و یادگیری، بهره‌وری آن را افزایش می‌دهد. ارتباط غیر کلامی در صنف‌ درسی برای یادگیری موضوع درس، به‌مراتب مهم‌تر از یک درس عادی معلم است. یک لبخند واقعی معلم،‌ اشارات تشویق‌آمیز او، تماس‌های چشمی معنادار او و وضع ظاهری مناسب او،‌ ابزار‌های مهمی اند که می‌تواند روابط او را با دانش‌آموزان مطلوب و خوشایند نگه دارد و درنتیجه باعث بهبود پروسۀ تدریس و یادگیری گردد؛ بنابراین، برای بهبود یادگیری فراگیران ارتباط کامل در هر صنف درسی، مستلزم استفادۀ‌ اثربخش از کانال‌های غیر کلامی و نشانه‌های کلامی متجانس و هم‌سنخ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: ارتباط غیر کلامی، کانال‌های غیر کلامی، تدریس و یادگیری.

برای دانلود کامل مقاله روی لینک زیر کلید کنید