سیرتغییرات درجه حرارت در سه دهة اخیر در مرکز بامیان - دانشگاه بامیان

سیرتغییرات درجه حرارت در سه دهة اخیر در مرکز بامیان

نویسنده: پوهنیارقربان علیاردیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی، دانشکده زراعت، دانشگاه بامیان

ایمیل آدرس: qurbanshamim@mail.com

 

چکیده       

هدف این تحقیق بررسی تغییرات درجه حرارت ناشی از تولید گازات گلخانه‌ای است . این تحقیق در مرکز بامیان درنقطة 34.75 درجة عرض البلد شمالی و67.75 درجة طول البلد شرقی انجام‌شده است. درین رابطه اولا، حد اکثر و حداقل افزایش درجة حرارت سالانه و هم‌چنان تفاوت میانگین حداکثر و حد اقل آن درسال، طی مدت‌زمان 1987-2016 دریافت گردید و تنظیم‌شده است. اطلاعات و داده‌های آن از داتای جهانی یعنی NOAA استفاده‌شده و توسط GIS استخراج‌شده و سپس توسط SPSS مورد تحلیل و تجزیه قرارگرفته است. نتایج این ارقام نشان‌دهندة تغییرات فاحش درجة حرارت در نقطة مورد نظراست که به روش گراف ترسیم شده است. بدین معنا که سطح آسیب‌پذیری جوانب ذیدخل بیشتر از هرجای دیگر در مدت 30 سال تحقیقاتی محسوس است. نتایج از ارقام به دست آمده نشان‌دهنده حد اکثر افزایش درجة حرارت71/0 درجه سانتی‌گراد، هم چنان حد اقل افزایش درجة حرارت 34/0 درجة سانتی‌گراد را نشان می‌دهد. تفاوت پارامترهای حد اکثر وحد اقل افزایش درجة حرارت 36/0 درجة سانتی‌گراد در مدت زمان ذکرشده تثبیت گردیده است.

کلمات کلیدی: افزایش درجه حرارت، تغییرات اقلیمی، مرکز بامیان

برای دانلود کامل مقاله روی لینک زیر کلید کنید