تعصب‌ستیزی در مثنوی معنوی مولوی - دانشگاه بامیان

تعصب‌ستیزی در مثنوی معنوی مولوی

نویسنده پوهنمل محمدرضا رهیاب استاد زبان و ادبیات دری دانشگاه بامیان

mr.rahyab96@gmail.com :ایمیل آدرس

چکیده

در تمام قصه‌های مثنوی، نکات و موضوعات بسیار آموزنده پروبال داده شده و به بهترین شکل بیان‌گردیده اند و سیر اثبات مدعا در مثنوی قوی و غیر قابل تردید و نفی است؛ او از دلایل بسیار عام‌فهم و طبیعی برای اثبات ادعای خود کارگرفته طوری که هر خواننده به راحتی درمی‌یابد که ادعای مولوی ادعای گزاف نیست.

مولوی، در مثنوی خود به مطالب و مسایل متعدد من‌جمله در مورد تعصب پرداخته است؛ او تعصب را خامی دانسته و با عبارات و تمثیلات گوناگون عواقب و پیامدهای خطرناک تعصب را گوش‌زد نموده است.

شنیدن داستان‌های مثنوی هر زمان شیرین است و آموزنده ولی حلاوت و شیرینی آن در روزگار معاصر که تعصب یکی از مشکلات بنیادی و خانمان‌سوز جامعه بشری می‌باشد، از هر زمانی دیگر آموزندگی و جذابیت بیشتر خواهد داشت.

با توجه به گفته‌های بالا، قدرت تعلیمی مثنوی مولوی به خوبی قابل درک و ارج‌گذاری است و باید از این ویژگی مثنوی استفاده بهینه صورت‌گیرد. اگر با چشم مولوی به جهان نگاه شود و با دید او رفتار نماییم مقدمات ساخت مدینه فاضله را رقم خواهیم زد و دیگر کسی قربانی بی‌عدالتی و خیره‌سری و خودخواهی نخواهد شد.

کلید واژه‌ها: عرفان، مولوی، تعصب‌ستیزی، مثنوی      

برای دانلود کامل مقاله روی لینک زیر کلید کنید