بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های دل‌بستگی با شکست عاطفی محصلان پوهنتون بامیان - دانشگاه بامیان

بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های دل‌بستگی با شکست عاطفی محصلان پوهنتون بامیان

نویسنده: پوهنیار محمدحسن یوسفی پوهنحی تعلیم و تربیه، دیپارتمنت روان‌شناسی

ایمیل آدرس: Hassan_yusufi@yahoo.com

 

چکیده       

 تحقیق حاضر کاربردی باهدف بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های دل‌بستگی با شکست عاطفی محصلان انجام شد. این تحقیق از روش توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی با رویکرد کمی استفاده شد، اشتراک کنندگان تحقیق جامعه آماری و روش نمونه‌گیری شامل تمام محصلان پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان که در سال تحصیلی 1397 به تعدد (1221) نفر بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 380 نفر محصل با روش تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسش‌نامه پاسخ گفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه پنج عاملی شخصیت، سبک‌های دل‌بستگی و نشانه شکست عاطفی استفاده شد. تحلیل و تجزیه داده‌ها با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون صورت گرفت. نتایج نشان داد بین نمره روان رنجور خویی و شکست عاطفی رابطه مثبت و معنی‌داری (p=0/001) و بین ویژگی‌های برونگرایی/ درون‌گرایی (p=0/05) موافق بودن (p < 0/01) و باوجدان بودن (p <0/05) با شکست عاطفی دارای رابطه منفی و معنی‌داری است. فقط سبک دل‌بستگی دوسوگرا باشکست عاطفی رابطه معنی‌داری داشت (p=0/001) نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد ۱۹ در صد واریانس نمرات شکست عاطفی محصلان از طریق ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های دل‌بستگی قابل تبیین است (p<0/001). به‌علاوه، فقط ویژگی روان رنجور خویی (p=/001) و سبک دل‌بستگی دوسوگرا (p=0/001) قادر به‌پیش بینی شکست عاطفی محصلان پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان بود. لذا نتایج بررسی ویژگی‌های شخصیتی و سبک دل‌بستگی می‌تواند در تبیین شکست عاطفی محصلان پوهنتون بامیان مؤثر باشد.

واژه‌های کلیدی: ویژگی‌های شخصیتی، سبک دل‌بستگی، شکست عاطفی.

برای دانلود کامل مقاله روی لینک زیر کلید کنید