مقایسه مفدیت استعمال کنترول کیمیاوی، بیولوژیکی و میخانیکی حشرات - دانشگاه بامیان

مقایسه مفدیت استعمال کنترول کیمیاوی، بیولوژیکی و میخانیکی حشرات

نویسنده: پوهندوی داکتر وحیده یوسفزی عضو دیپارتمنت کیمیا، پوهنحی کیمیای -پوهنتون کابل

qasan2004@ yahoo.com :ایمیل  

 

خلاصه

حشره کش ها مواد هستند که به خاطر از بین بردن حشرات به کار می روند و شامل تخم کش ها و لاروا کش ها هستند. به ترتیب به خاطر از بین بردن تخم و لاروا استفاده می شوند. حشره کش ها در زراعت و طبابت استفاده می گردند. ادعا می گردد که در قرن 20 باعث بلند بردن تولیدات زراعتی گردیده است. قویاً حشره کش ها قادر هستند که روابط موجودات زنده را با محیط شان تغیر بدهند و بسیاری شان برای انسان ها و حیوانات زهری می باشد. یک تعداد شان در وقت دوا پاشی داخل غذا می گردند. حشره کش ها به دوگروپ عمده تقسیم می گردد که عبارتند از حشره کش های سیستماتیک که فعالیت طولانی دارند و بقایای آن یک مدت طولانی باقی می ماند وحشره کش های تماسی اند که بقایای ان به مدت طولانی باقی نمی ماند. برعلاوه سه نوع حشره کش را می توان تشخیص نمود که شامل حشره کش های طبیعی ازقبیل Nicotine, Pyrethrum و  Neem که از نباتات ساخته شده اند، حشره کش های غیر عضوی که فلزات هستند و حشره کش های عضوی اند که از مرکبات عضوی تشکیل گردیده اند عمدتاً تاثیر تماسی دارند. حشره کش ها می توانند مفید و هم مضر باشند. حشرات اجتماعی مانند مورچه ها به طرف حشره کش ها حرکت می نمایند و آنرا به طرف آشیانه  خود انتفال می دهند و تمام مورچه ها محو می شوند به شمول ملکه. گر چه نظر به دیگر میتود ها آهسته عمل می کنند ولی جامعه مورچه ها را از بین می برد. از جمله حشره کش ها یکی هم DDT میباشد که جایگزین ارسینیک ها گردید و دراوایل  سال 1940 مورد استفاده قرارگرفت. DDT به واسطه کتاب به نام سایلنت سپرنگ نوشته ریکل کارسون مورد توجه عام قرار گرفت.

کلمات کلیدی: تخم ها، حشره کش ها، سیستمی، تماسی، ملکه، مورچه

برای دانلود کامل مقاله روی لینک زیر کلید کنید