عنوان مقاله: بررسی نحوۀ کار ماشین‌های حرارتی درون‌سوز - دانشگاه بامیان

عنوان مقاله: بررسی نحوۀ کار ماشین‌های حرارتی درون‌سوز

نویسنده:پوهنمل حسین عزیز، دیپارتمنت فیزیک پوهنحی علوم طبیعی  پوهنتون بامیان

آدرس ایمیل: husseinaziz90@gmail.com

 

چکیده:

انرژی حرارتی از جسم گرم به جسم سرد انتقال می‌کند که در اثر آن بالای سیستم کار انجام می‌شود؛ پس گفته می‌توانیم که انرژِی حرارتی به انرژی میخانیکی تبدیل می‌گردد. وسایل که انرژی حرارتی را به اشکال دیگر انرژی تبدیل می‌کند ماشین‌های حرارتی گفته می‌‌شود. بطور کلی ماشین‌های حرارتی به دو نوع اند یکی درون‌سوز و دیگری بیرون‌سوز. در ماشین‌های حرارتی بیرون‌سوز عملیۀ احتراق مواد سوخت در خارج از سلندر ماشین صورت می‌گیرد؛ مانند ماشین بخار اما در ماشین‌های حرارتی درون‌سوز عملیۀ احتراق مواد سوخت در داخل سلندر ماشین صورت می‌گیرد. مواد سوخت این نوع ماشین‌ها هوا است ولی مقدار کمی از گاز قابل سوخت مخلوط با هوا می‌باشد. همچنان ماشین‌های حرارتی درون‌سوز نیز به دو نوع اند یکی پطرولی و دیگری دیزلی. تمام ماشین‌های حرارتی درون‌سوز طی چهار مرحله و شش عملیه کار می‌‌کنند که در هر مرحله و عملیه از قوانین ترمودینامیکی استفاده می‌گردد.

در ماشین‌های حرارتی پطرولی، پطرول و یا هرگاز قابل سوخت بحیث مواد سوخت است. بخارات پطرول و هوا به طور مخلوط داخل سلندر شده و در اثر عبور جرقه برقی حریق می‌شود. حرارت تولید شده در اثنای پروسۀ ایزوخوری جذب و داده می‌شود. نسبت فشار کوچک، موثریت کوچک و خطر انفجار در آن موجود است.

در ماشین‌های حرارتی دیزلی روغن دیزل من‌حیث مواد سوخت است که توسط پمپ جداگانه زرق و در اثر فشار ایاباتیکی حریق می‌شود. حرارت در اثنای پروسۀ ایزوباری جذب و در اثنای پروسۀ ایزوخوری خارج می‌شود. این نوع ماشین‌ها جسیم و سنگین اند. نسبت فشار بزرگ، عدم خطر انفجار و موثریت بلند در آن موجود است.

کلمات کلیدی: انرژی حرارتی، انتقال حرارت، موثریت ماشین، ماشین‌های حرارتی درون‌سوز.