نشست ریاست دانشگاه با اعضای کمیته های جندر، کمیته تضمین کیفیت، کمیته تحقیق، کمیته امتحانات و کمیته اقتصادی - دانشگاه بامیان

نشست ریاست دانشگاه با اعضای کمیته های جندر، کمیته تضمین کیفیت، کمیته تحقیق، کمیته امتحانات و کمیته اقتصادی

نشست ریاست دانشگاه با اعضای کمیته های جندر، کمیته تضمین کیفیت، کمیته تحقیق، کمیته امتحانات و کمیته اقتصادی
مورخ ۲۵ و ۲۶ جدی ۱۳۹۶
---------------------------------------------------------------------
هیات رهبری دانشگاه با بررسی انجام شده از فعالیت کمیته ها چنین اظهار نمودند که کمیته ها برای بهبود کمی و کیفی خدمات باید پلان عملیاتی در ساحه کاری خویش تهیه و تدوین نمایند و پلان ها باید طبق پلان استراتیژیک دانشگاه و وزارت ترتیب گردد و اهمیت پلان در این است که ذهنیت ها را مشغول و باعث سرعت کار و رسیدن به هدف می شود.

به کمیته جندر هدایت داده شدکه جهت ارتقاء ظرفیت محصلین پلان عملیاتی در بخش آگاهی دهی از قوانین، قوانین منع آزار و اذیت و منع تبعیض جنسیتی و سایر قوانین که باعث مشوره دهی و آگاهی محصلین می شود، به زودترین وقت تهیه و تدوین گردد و هم چنین این کمیته با کمیته نظم و دسپلین باید ادغام گردد و به شکایات محصلین رسیدگی گردد.

به کمیته تضمین کیفیت هدایت داده شد که از تطبیق رهنموهای پروسه اعتباردهی در تمام بخش ها بصورت مسئولانه نظارت و ارزیابی گردد و با تدوین یک پلان عملیاتی در مورد چگونگی تجدید کریکولوم، بروز رسانی چپترهای درسی و بازنگری نصاب تحصیلی اجراات خویش اطمینان دهند.

به کمیته تحقیق هدایت داده شد که این کمیته باید پلان عملیاتی جهت بهبود تحقیقات و مقاله ها و منوگراف محصلین تهیه و تدوین نمایند و باید تحقیقات از حالت شخصی خارج و بصورت محلی و ملی تبدیل شود تا پاسخگوی اداره و جامعه باشد. هم چنین در بخش چگونگی اضافه شدن مضمون راههای پیشگیری از مواد مخدر و اثرات آن در کریکولوم بحث گردد.

به کمیته امتحانات هدایت داده شد که تطبیق سیستم کاتینگ کافی نیست بلکه باید در بخش امنیت امتحانات، پارچه ها و نمرات محصلین طرح و پلان عملیاتی تدوین نمایند تا پروسه امتحانات بصورت شفاف تطبیق شود تا باعث افزایش اعتمادسازی محصلین گردد.

به کمیته اقتصادی هدایت داده شد که در بخش های مختلف مانند تدارکات، مالی، ملکیت، مبارزه با فساد اداری و منابع عایداتی پلان عملیاتی تهیه و تدوین گردد. و همچنین کمیته مبارزه با فساد اداری به این کمیته ادغام گردید.