دومین دور محفل دفاعیه دیپلوم محصلان دیپارتمنت جیودیزی انجنیری برگزار گردید. - دانشگاه بامیان

دومین دور محفل دفاعیه دیپلوم محصلان دیپارتمنت جیودیزی انجنیری برگزار گردید.

دومین دور محفل دفاعیه دیپلوم محصلان دیپارتمنت جیودیزی انجنیری برگزار گردید.

دیپارتمنت جیودیزی انجنیری، دانشکده زمین شناسی، دانشگاه بامیان دومین دور دفاعیه دیپلوم محصلان خویش را طی یک محفل با حضور رئیس دانشگاه بامیان پوهندوی محمد عارف یوسفی، معاون امور محصلان پوهنمل احمد حسین راسخ، رئیس دانشکده زمین شناسی پوهنیار آقاشرین زمانی، آمر دیپارتمنت جیودیزی انجنیری، پوهنیار محمد جاوید نبی زاده، اساتید، مهمانان و محصلان به تاریخ 18 ماه سرطان سال جاری در صالون کنفرانس دانشکده زمین شناسی برگزار نمودند.

دیپارتمنت جیودیزی انجنیری به تعداد (47) تن از انجنیران جوان، متخصص، متعهد و مسئول را در سطح لیسانس آموزش داده و به ملت رنج دیده و عزتمند افغانستان تقدیم می نماید.

طی این محفل، رئیس دانشگاه بامیان ضمن قدر دانی از زحمات اساتید دیپارتمنت جیودیزی انجنیری، سپری کردن  موفقانۀ دوره تحصیل لیسانس و در حال فارغ التحصیل شدن 47 تن از انجنیران متخصص و متعهد را به خودشان، خانواده های شان، اساتید دیپارتمنت جیودیزی انجنیری و ملت رنج دیده افغانستان تبریک و مبارک باد گفته، خواهان توفیقات مزید برای آنان شدند.

همچنان پوهنیار محمد جاوید نبی زاده آمر دیپارتمنت جیودیزی انجنیری، رسیدن به مرحلۀ فارغ التحصیلی (47) تن از جوانان مسلکی و متعهد را تبریک گفته و با سخنان و شعار هایی همچون:

ترقی و تعالی یک کشور و یک جامعه میسر نمی شود، مگر با داشتن افراد مسلکی، متعهد و مسول؛

طرح ریزی و تطبیق تمام پروژه های ساختمانی، صنعتی و مدنی بدون موجودیت پلانهای توپوگرافیکی و طرح ریزی شبکات اساس جیودیزیکی، ناممکن میباشد؛

جیودیزی انجنیری همانند خون در شریانهای سایر رشته های انجنیری می باشد.

و با آرزوی توفیقات مزید از بارگاه ذات اقدس الهی، در عرصه های مختلف زندگی برای فارغ التحصیلان، برنامه دفاعیه را آغاز نمود.

سپس محصلان در حال فراغت به طور علمی به دفاعیه دیپلوم شان پرداختند و توسط هیئت ژوری مورد ارزیابی قرار گرفتند. ُ