گشایش مرکز معلوماتی افغانستان در دانشگاه بامیان - دانشگاه بامیان

گشایش مرکز معلوماتی افغانستان در دانشگاه بامیان

این مرکز به همکاری مرکز معلوماتی افغانستان در دانشگاه کابل و موسسه GERES در دانشگاه بامیان افتتاح شد