گشایش مرکز معلوماتی افغانستان در دانشگاه بامیان - دانشگاه بامیان