ملاقات با رئیس محترم پوهنتون پولی تخنیک کابل؛ جناب پوهنوال محمد سعید کاکر - دانشگاه بامیان

ملاقات با رئیس محترم پوهنتون پولی تخنیک کابل؛ جناب پوهنوال محمد سعید کاکر

امروز سه شنبه مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۶ رئیس پوهنتون بامیان در مورد موضوعات مختلف علمی در جهت افزایش ارتقای ظرفیت از جمله همکاری فی مابین پوهنتون بامیان و پوهنتون پلی تخنیک کابل صحبت گردید. رئیس پوهنتون پلی تخنیک اظهار نمودند که با توجه به همکاریهای قبلی با پوهنتون های ولایتی مجددا علاقمند هستند و وعده نمودند که روابط علمی بین پوهنتون ها باید بیشتر و مستحکم تر خواهد گردید.
جا دارد از همکاری های همیشگی، رئیس پوهنتون پلی تخنیک که شخص توانمند، دانشمند و مدبر می باشند تشکری و قدردانی گردد!