برگزاری کارگاه آموزشی (ورکشاپ) یک روزه با عنوان "آگاهی دهی پروسه تضمین کیفیت" - دانشگاه بامیان

برگزاری کارگاه آموزشی (ورکشاپ) یک روزه با عنوان "آگاهی دهی پروسه تضمین کیفیت"

برگزاری کارگاه آموزشی (ورکشاپ) یک روزه با عنوان "آگاهی دهی پروسه تضمین کیفیت"

به تاریخ 10/3/1397 کارگاه آموزشی (ورکشاپ) یک روزه با عنوان "آگاهی دهی پروسه تضمین کیفیت" در پوهنتون بر گزار گردید، در این کارگاه یک روزه رئیسان پوهنحی ها، آمران دیپارتمنت ها، تمام استادان و کارمندان اداری اشتراک نموده بودند.

کارگاه متذکره با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید. متعاقباً محترم پوهنیار روح الله فروغ معاون امور محصلان پوهنتون ضمن خوش آمد گویی به اشتراک کننده ها در مورد اهمیت پروسۀ تضمین کیفیت، سخنان خویش را ایراد نمود. پس از آن، روی اهمیت پروسۀ تضمین کییفیت در وزارت تحصیلات عالی، پوهنتون ها و  معیار های یازده گانه توسط محترم پوهنمل رضا ابراهیم استاد دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی به صورت مشرح از طریق پاور‌پاینت معلومات ارایه گردید. و در ختم پرزنتیشن، اشتراک کننده ها  به یازده گروپ تقسیم گردیدند و روی یازده معیار به صورت گروپی کار نمودند و بعد هر گروپ  نتایج کار گروپی خویش را ارایه نمود. در آخر محترم پوهندوی دیپلوم انجنیر محمد عارف یوسفی رئیس پوهنتون بامیان در مورد برنامه هایی بعدی تضمین کیفیت در پوهنتون صحبت نمود و برنامه توسط دعاییه به پایان رسید.