ایجاد کمیته تدوین پلان استراتژیک پنج ساله پوهنتون بامیان! - دانشگاه بامیان

ایجاد کمیته تدوین پلان استراتژیک پنج ساله پوهنتون بامیان!

 

شنبه مورخ 28 ثور 1398 کمیته پلان استراتژیک پنج ساله پوهنتون بامیان به سرپرستی پوهنمل دکتر محمد ظاهر فایز معاون علمی پوهنتون و اعضای کمیته پلان استراتژیک به شمول روسای محترم پوهنحی ها، معاونین محترم پوهنتون، مدیر عمومی منابع بشری، مدیر عمومی احصائیه و پلان و تعدادی از دکتر صاحبان هریک محترم پوهنمل دکتر حسن علی مالستانی، محترم پوهنمل دکتر بازمحمد فروغ و محترم پوهنمل دکتر دولت شاه پویش که در این زمینه تجربه کافی دارند تشکیل شد. و خاطر نشان ساخت که پلان استراتژیک مطابق به رهنمود ( فارمت ) مشخص تهیه و ترتیب گردد.

هم چنین در این جلسه روی انکشاف برنامه های علمی، زیرساخت ها، بودجه، تشکیلات، تحلیل عوامل طبیعی، پلان تطبیقی ( اکشن پلان) تعیین اهداف ( کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت )، سبک رهبری پوهنتون، تخصیص منابع...بحث همه جانبه و تقسیم وظایف صورت گرفت و به معاونین پوهنتون، روسای پوهنحی ها، آمرین دیپارتمنت ها و دکتر صاحبان وظیفه سپرده شد تا نیازمندی ها و نظریات خویش را در بخش های کادر علمی، زیربناها، انکشاف دیپارتمنت ها، اداری، برنامه های ماستری، مراکز تحقیقات و مطالعات علمی .... به صورت کتبی ترتیب و در جلسه بعدی کمیته پلان استراتژیک پوهنتون پیشکش نمایند.