دانشگاه بامیان و راه اندازی ورکشاب علمی توسط دکتر براکنزا از هندوستان - دانشگاه بامیان

دانشگاه بامیان و راه اندازی ورکشاب علمی توسط دکتر براکنزا از هندوستان

از آنجای که دانشگاه ها محل تبادل اطلاعات، تجارب و اندیشه هاست که بر اساس آن می¬توان گام¬های موثری را در تحول و دگرگونی¬های مثبت یک جامعه برداشت- یکی از نیازهای لازم دانشگاه ها هم تدویر کنفرانسها، سمینارها، ورگشابها و سایر زمینه¬های بحث و فحص است که از دریچه آن دانش و اطلاعات بشری هم نضج و پختگی می یابد و هم راه های انتقال آن از شخصی به شخصی دیگر و از نهادی به نهاد دیگر ممکن و میسر می¬گردد؛ بدین لحاظ اداره دانشگاه زمینه برگزاری ورکشابی را در پوهنحی زراعت این دانشگاه با دعوت از جناب Dr. Vincent Joaquim Braganza و همکار تخنیکی اش از کشور هندوستان به راه انداخته است. این ورکشاب که با اشتراک تعدادی از استادان مستعد و نیرومند پوهنحی های زراعت و علوم طبیعی دانشگاه بامیان به پیش می رود از یک طرف جهت بالا بردن سیستم های درسی در عرصه ساینس و تکنالوژی، عینیت بخشی دروس، محصل محوری و بروزسازی دانش و اطلاعات گام های موثری را برمی¬دارد و از سوی دیگر زمینه تحقیقات گسترده و همه جانبه دکتر براگنزا را در بامیان مساعد می سازد تا در قبال راه اندازی و ایجاد مرکز تحقیقات علوم در دانشگاه بامیان راه های عملی تری را جستجو نماید- از اهمیت بلندی برخوردار است. اداره دانشگاه بامیان تبادل اطلاعات، اندوخته¬ها و تجربه¬های علمی را از ابعاد مختلف به دیده قدر نگریسته و تلاش همه جانبه را به خرچ خواهد داد تا با همکاری دانشمندان هندی زمینه بیشتر تحقیقات و راه های درست تری استفاده از لابراتوارها و سایر ابزارهای تکنالوژیکی را در دانشگاه بامیان مساعد و میسر سازد