دانشگاه بامیان و آغاز «نشست همدلی دانشگاه های افغانستان» - دانشگاه بامیان

دانشگاه بامیان و آغاز «نشست همدلی دانشگاه های افغانستان»

از آنجای که نقش ارتباطات از ابعاد مختلف در تمامی عرصه ها مهم پنداشته می شود، یکی از راه های پخش، نشر و گسترش علوم هم در قالب ارتباطات دانشگاه ها و مراکز اکادمیک معنا و مفهوم می یابد؛ بدین لحاظ دانشگاه بامیان افتخار دارد که برای اولین بار میزبان «برنامه همدلی دانشگاه های افغانستان» است و با تشریف آوری مشاور ارشد امور فرهنگی ریاست جمهوری و تعدادی از استادان و محصلان دانشگاه های کابل، قندهار، لغمان و پکتیا در دانشگاه بامیان با حضور داشت معاون علمی ، برخی از روئسای پوهنحی ها، استادان و محصلان، صبح امروز در «خانه علم» دانشگاه بامیان افتتاح گردید. معاون علمی دانشگاه اقای دکتر محمد ظاهر فایز روی فرایند ایجاد همدلی و همزبانی دانشگاه های افغانستان و جستجوی یک زبان مشترک در قبال رشد و شکوفایی دانشگاه های کشور و نجات افغانستان از بحران های دامنگیر، از این دریچه تاکید کرد و خواهان گسترش این برنامه در تمامی دانشگاه های کشور گردید و به تعقیت آن جناب لعل پاشاه آزمون مشاور ارشد ریس جمهور نیز از حضور خویش در دانشگاه بامیان اظهار خرسندی نموده و روی دوام و گسترش چنین برنامه هایی تاکید نمود و حمایت همه جانبه ریس صاحب جمهور را از چنین برنامه هایی اعلان کرد.
همان طوری که ایجاد این برنامه از دانشگاه بامیان آغاز گردیده است تداوم آن هم در سایر دانشگاه های افغانستان عملی خواهد بود و در آینده های نه چندان دور استادان و محصلان دانشگاه بامیان نیز از دانشگاه های حوزه جنوب شرق کشور دیدن خواهند کرد و این برنامه تداوم خواهد یافت.