اقدام دیگر از وزارت محترم تحصیلات عالی! - دانشگاه بامیان

اقدام دیگر از وزارت محترم تحصیلات عالی!

اقدام دیگر از وزارت محترم تحصیلات عالی!
بزودی مرکز مشوره دهی و کودکستان مجهز برای استادان، کارمندان و محصلین عزیز توسط برنامه انکشافی وزارت تحصیلات عالی( HEDP ) در دانشگاه بامیان افتتاح می گردد.
جا دارد از وزیر پیشین پوهنوال داکتر مومند صاحب، ریاست (HEDP)، ریاست پلان و پالیسی وزارت و آمر محترم جندر وزارت که توجه جدی در ایجاد این دو برنامه، دانشگاه بامیان را حمایت نمودند؛ تشکری و قدردانی گردد.