تقرر محترم پوهنیار علی اکبر "ابراهیمی" بحیث آمر امور استادان دانشگاه بامیان - دانشگاه بامیان

تقرر محترم پوهنیار علی اکبر "ابراهیمی" بحیث آمر امور استادان دانشگاه بامیان

تقرر محترم پوهنیار علی اکبر "ابراهیمی" بحیث آمر امور استادان دانشگاه بامیان

 

          بر اساس پیشنهاد دانشگاه بامیان به وزارت محترم تحصیلات عالی، محترم پوهنیار علی اکبر "ابراهیمی"  عضو کادر علمی دیپارتمنت روانشناسی دانشکده تعلیم و تربیه دانشگاه بامیان به حیث آمر امور استادان و بانک معلوماتی دانشگاه بامیان رسماً تقرر حاصل نموده است و ریاست دانشگاه بامیان طی محفل مورخ 13/12/1398 ازسوی محترم پوهنمل دکتر عبدالعزیز"محبی" رئیس دانشگاه، محترم پوهنمل دکتر محمدظاهر "فایز" معاون علمی با حضورداشت روئسای محترم دانشکده ها و کارمندان اداری رسماً معرفی گردید.