ورکشاپ جلب حمایت رهبری پوهنتون ها و آگاهی دهی برای پالیسی منع تبعیض، آزار و اذیت جنسی و استراتژی جندر در پوهنتون بامیان؛ - دانشگاه بامیان

ورکشاپ جلب حمایت رهبری پوهنتون ها و آگاهی دهی برای پالیسی منع تبعیض، آزار و اذیت جنسی و استراتژی جندر در پوهنتون بامیان؛

ورکشاپ جلب حمایت رهبری پوهنتون ها و آگاهی دهی برای پالیسی منع تبعیض، آزار و اذیت جنسی و استراتژی جندر در پوهنتون بامیان؛

به تاریخ 26 سنبله 1398 محترمه داکتر عایشه نورزایی مشاور مقام وزارت در امور جندر، محترمه ملکه قاسمی آمر جندر و محترم سیف الله غفوری مدیر عمومی پلانگذاری جندر وزارت تحصیلات عالی طی یک ورکشاپ سه روزه تحت عنوان ( جلب حمایت رهبری پوهنتون ها و آگاهی دهی برای پالیسی منع تبعیض، آزار و اذیت جنسی و استراتژی جندر) به پوهنتون بامیان آمدند تا از چگونگی وضعیت جندر در پوهنتون بامیان دیدار داشته باشند.
ابتدا آن ها با هیئت رهبری و روئسای دانشکده های هفت گانه پوهنتون بامیان دیدار و روی موضوعات گوناگونی چون چگونگی وضعیت جندر در پوهنتون، افزایش حضور زنان در بخش های کادری و اداری این پوهنتون بحث و تبادل نظر داشتند.
در ضمن هیئت رهبری پوهنتون علاوه کردند که حدودا 40 فیصد از محصلین پوهنتون بامیان را قشر اناث تشکیل می دهند که هیچ گونه آزار و اذیت برای محصلین اتفاق نیافتاده و هیچ گونه شکایتی در کمیته جندر پوهنتون ثبت نشده است و محصلین در یک فضای مصئون و مساعد تحصیلی به تحصیل شان ادامه می دهند.
در ادامه هیئت رهبری پوهنتون از مقام وزارت یک پیشنهاد داشتند که تعدادی از بست های کادری و اداری را به طبقه اناث اختصاص بدهند تا باعث ایجاد انگیزه برای سایر پوهنتون های افغانستان گردند. هم چنان مشاور و آمر جندر وزارت تحصیلات از بعضی از صنوف درسی پوهنتون بامیان دیدار کردند و افزود که پوهنتون بامیان به عنوان یکی از پوهنتون های بارز و نمونه در سطح افغانستان می باشد و از چگونگی وضعیت جندر و افزایش طبقه اناث در پوهنتون بامیان اظهار خوشی و قدردانی به عمل آوردند.