معرفی معاونت مالی و اداری - دانشگاه بامیان

معرفی معاونت مالی و اداری

شنبه مورخ 23 سنبله 1398
محترم عبدالاحد علیزاده به حیث معاون مالی و اداری دانشگاه بامیان توسط رئیس، معاونین، روئسای دانشکده ها و کارمندان اداری این دانشگاه معرفی گردید. قبلا محترم محمدجان محمدی آمر امور استادان در این بست منحیث سرپرست ایفای وظیفه می نمود.