عنوان مقاله: پالئواکولوجی ترسبات آلبین- سنومانین بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی - دانشگاه بامیان

عنوان مقاله: پالئواکولوجی ترسبات آلبین- سنومانین بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی

نویسنده:  پوهندوی دوکتورمحمدانور محقی استاد دیپارتمنت جیولوجی پوهنحی زمین‌شناسی پوهنتون بامیان

moheghy@gmail.com

 

چکیده

نانوپلانکتون­های آهکی از ابزارهای بسیار مهم برای مطالعات پالئواکولوجیکی، بایواستراتیگرافی و تعیین افق‌های مشخص دارای ذخایر هیدروکربنی بوده و به این دلیل در صنعت نفت اهمیت فراوان دارند. در این تحقیق پالئواکولوجی ترسبات آلبین- سنومانین بر مبنای نانوفوسیل‌های آهکی مورد بررسی قرار گرفت. لیتولوجی این ترسبات شامل تناوبی از شیل و مارن، مارن و سنگ‌آهک کلاستیکی می‌باشد. با توجه به اولین حضور گونه‌های شاخص نانوفوسیلی Prediscosphaera columnata، Eiffellithus turriseiffellii و Microrhabdulus decorates دو بایوزون نانوفسیلی استاندارد CC9 تا CC10 پیشنهاد می‌گردد. بر اساس بایوزون­های مذکور سن مرز مطالعه شده، آلبین پسین تا سنومانین پسین است. تفاسیر پالئواکولوجی نشان می‌دهد که این ترسبات در محیط‌های کم‌عمق دریایی با طول و عرض جغرافیایی پایین تشکیل‌شده است و حضور جنس‌های شاخص آب گرم مانند Nannoconus, Watznaueria, Lithraphidites نشان‌دهندة شرایط آب‌وهوای گرم در ترسبات مطالعه شده می‌باشد.

کلمات کلیدی: بایواستراتیگرافی، آلبین، سنومانین، نانوپلانکتون­های آهکی، پالئواکولوجی

برای دانلود کامل مقاله روی لینک زیر کلید کنید