برگزاری ورکشاپ OBE-SCL در دانشگاه بامیان - دانشگاه بامیان